Studium

Obecné informace o přijímacím řízení

Na řadu studijních oborů jsou uchazeči přijímáni na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO. Na některé obory organizuje Slezská univerzita v Opavě vlastní přijímací zkoušky. Podrobné informace o přijímacím řízení se nacházejí u popisu jednotlivých fakult a oborů, jsou rovněž vystaveny ve veřejné části internetových stránek fakult a Matematického ústavu v Opavě. S dotazy je možno se obrátit na příslušná studijní oddělení fakult a ústavu.

Na oborech, kde Slezská univerzita organizuje vlastní přijímací zkoušky, může být zkouška modifikována individuálním způsobem pro uchazeče se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu. Podmínkou je podání písemné žádosti, jejíž součástí je potvrzení ošetřujícího lékaře. Individuální úpravy musí vyplývat z handicapu uchazeče. V případě, že uchazeč požaduje modifikaci přijímací zkoušky, může se obrátit na pracovníky Poradenského a kariérního centra – viz www stránky.

Studenti se specifickými potřebami, kteří absolvují přijímací zkoušky formou NSZ SCIO řeší své individuální požadavky přímo s touto společností, blíže viz www.scio.cz .

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí být uhrazen nejpozději v den stanovený jako termín pro podání přihlášky ke studiu - viz tyto stránky