Studium

Úhrada poplatků za administrativní úkony spojené s přijímacím řízením

Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena směrnicí rektora - viz příslušná směrnice rektora platná pro konkrétní akademický rok

Termín úhrady poplatku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením hradí uchazeč o studium nejpozději v termínu stanoveném pro podání přihlášky ke studiu, doklad o úhradě (popř. jeho opis) doručuje dle propozic k přijímacímu řízení příslušné součásti univerzity.

Způsoby úhrad poplatku

  • bankovním bezhotovostním převodem
  • v hotovosti v pokladně příslušné součásti Slezské univerzity v Opavě
  • poštovní poukázkou typu A, A-V
  • šekem

Od akademického roku lze hradit pouze bankovním bezhotovostním převodem!

Bankovní spojení

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se provádí ve prospěch účtu součásti, která příslušný studijní program uskutečňuje nebo se na něm podílí.

Bližší podrobnosti viz Směrnice rektora o  poplatcích spojených se studiem v příslušném akademickém roce