Studium

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři. Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 písm. a) až c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o znění a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Uchází-li se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky dosaženého vzdělání podle § 48 odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o znění a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Studenti, kteří se ucházejí o studium ve studijních programech v rámci mobility studentů, nebo na základě mezinárodních smluv nebo smluv a dohod, které umožňují krátkodobé studijní pobyty studentů na univerzitě nebo její součásti, jsou přijímáni na základě podepsaných smluv.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje příslušný studijní program. Podmínky pro přijetí ke studiu nad rámec dosaženého vzdělání vymezuje § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o znění a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy