Studium

Způsoby úhrad poplatků

 

Poplatky spojené se studiem lze hradit pouze bankovním bezhotovostním převodem!

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se provádí ve prospěch účtu součásti, která příslušný studijní program uskutečňuje nebo se na něm podílí:

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě:
  ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-0309706853/0300;
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné:
  ČSOB Ostrava, číslo účtu: 101285316/0300;
 • Matematický ústav v Opavě:
  ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-1809708833/0300;
 • Fakulta veřejných politik v Opavě:
  ČSOB Ostrava, číslo účtu 117032153/0300;
 • rektorát univerzity:
  ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-0209702433/0300.

Poplatek za nadstandardní dobu studia se hradí na účet rektorátu univerzity: ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-0209702433/0300.
(podrobně viz příslušná směrnice pro daný akademický rok směrnice )

Další údaje pro platbu v akademickém roce 2017/2018)

(1)    Variabilní symbol platby je podle druhu poplatku stanoven ve formátu XXXXYYYYRR na základě těchto pravidel:

„XXXX“= 0175 pro FPF; 0275 pro OPF; 0375 pro MÚ; 0475 pro FVP; 0975 pro rektorát univerzity;

„YYYY“ = 0001 pro poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 1. kolo; 0002 pro poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 2. kolo; 0003 pro poplatek za nadstandardní dobu studia; 0004 pro poplatek za studium v cizím jazyce;

..RR“ = 17 pro poplatek za nadstandardní dobu studia; 18 pro poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

(2)    Specifický symbol je stanoven jednotně pro všechny občany ČR jako rodné číslo uvedené bez lomítka. V ostatních případech se uvádí pseudorodné číslo, bylo-li přiděleno při podání elektronické přihlášky ke studiu nebo rodný kód, pod kterým je student evidován v matrice SIMS.

(3)    Konstantní symbol pro platbu převodem = 558, pro platbu poštovní poukázkou = 179.

(4)    V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN.

Kód BIC je pro všechny součásti i rektorát stejný a má tvar CEKOCZPP. IBAN je stanoven takto:

CZ51 0300 0080 1003 0970 6853 pro FPF;

CZ56 0300 0000 0001 0128 5316 pro OPF;

CZ19 0300 0080 1018 0970 8833 pro MÚ;

CZ37 0300 0000 0001 1703 2153 pro FVP;

CZ37 0300 0080 1002 0970 2433 pro rektorát.

(5)    Úhrada poplatku za studium ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce se provádí dle pokynů příslušného pracoviště součásti, které studenty studijního programu v cizím jazyce eviduje.