Studium

Poplatky spojené se studiem

Stanovení výše poplatků spojených se studiem

Směrnice rektora pro příslušný akademický rok

Vyměření poplatku za studium (rozhodnutí, odvolání, úhrada)

Upozorňujeme studenty, že poplatek jsou povinni uhradit až tehdy, když obdrží rozhodnutí děkana o jeho vyměření - rozhodnutí musí být dle příslušných ustanovení zákona o vysokých školách vydáno písemně.

Na doručování se vztahují obecné předpisy o správním řízení, nepřevzetí korespondence nezbavuje povinnosti hradit poplatky spojené se studiem. Studenti jsou povinni dle zákona o vysokých školách hlásit vysoké škole nebo její součásti adresu určenou k doručování, případně adresu datové schránky, proto věnujte zvýšenou pozornost tomu, jaké údaje máte uvedeny v IS STAG.

V případě, že budete podávat odvolání proti rozhodnutí děkana/ředitele, můžete využít  formuláře uvedené na stránkách oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu.

Odvolání musí být podáno do 30 dnů ode dne jeho doručení, resp. oznámení (rozhoduje datum podání - ať už na poště nebo příslušné podatelně).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení, odvolání směřující jen proti odůvodnění je nepřípustné!

Případné podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana má odkladný účinek.

Upozorňujeme všechny žadatele, že opožděné odvolání (podané po odvolací lhůtě 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí) je nepřípustné a podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, zkoumají se případně předpoklady pro přezkumné řízení, obnovu řízení nebo nové rozhodnutí - podrobně viz § 92 správního řádu.

Informace prorektora pro studijní a sociální záležitosti k rozmezí úlev na poplatcích za nadstandardní dobu studia

Údaje pro platbu poplatků spojených se studiem

Platba poplatků v pokladně

Stanovisko MŠMT k povinnosti hradit poplatek současně ve více studijních programech

 

Vymáhání poplatku za studium prostřednictvím advokáta

Rozhodnutí o vyměření poplatku je exekučním titulem!

V případě, že poplatek neuhradíte ve stanoveném termínu ani na základě písemné výzvy, příslušné podklady jsou postoupeny advokátovi k dalšímu vymáhání v rámci exekuce.

Dlužník je již povinen komunikovat s příslušným exekutorem, Slezská univerzita v Opavě nemůže nic dalšího v této věci činit.

Podrobnosti upravuje Metodický pokyn kvestora k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění

Kontakt: oddělení prorektora pro studijní a sociální záležitosti rektorátu