Studium

Upozornění VZP pro studenty vysokých škol

Pojištěnci jsou podle zákona povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, zejména na povinnost státu platit pojistné. Všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje. Pojištěnci VZP mají výhodu v tom, že tato pojišťovna má dohodu s většinou vysokých škol, které pak provádějí oznámení o některých skutečnostech za studenty hromadně. Student(ka) (dále jen "student") by se však měl vždy dotazem na vysoké škole přesvědčit, zda právě jeho škola za něj oznámení provádí.

 

Vysoká škola příslušné okresní pojišťovně VZP oznamuje u studentů mladších 26 let

(bez ohledu na to, zda jde o prezenční, distanční nebo kombinovanou formu studia):

 • zahájení studia a ukončení studia,
 • přerušení studia a datum opětovného zápisu do studia po přerušení studia.

Upozornění: Student mladší 26 let, jehož vysoká škola výše uvedená oznámení neprovádí, oznamuje tyto údaje okresní pojišťovně VZP určené podle místa trvalého bydliště sám.

 

Student mladší 26 let, jehož vysoká škola provádí oznámení příslušné okresní pojišťovně VZP, oznamuje navíc sám:

 • skutečnost, že zápis do 1. ročníku vysoké školy je až v říjnu nebo listopadu (nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl); dokladem je rozhodnutí o přijetí ke studiu a potvrzení o datu zápisu,
 • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti (oznámení o zaměstnání provádí zaměstnavatel),
 • ukončení nároku na zařazení mezi nezaopatřené děti po řádném ukončení studia podle § 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na které již bezprostředně nenavazuje další studium, pokud po celý kalendářní měsíc následující po řádném ukončení studia vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo má nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Za studenta, který ukončil studium řádně podle § 55 zákona o vysokých školách je plátcem pojistného z titulu nezaopatřeného dítěte stát do konce kalendářního měsíce, v němž řádně ukončil studium na vysoké škole. V následujícím kalendářním měsíci je plátcem pojistného za tuto osobu stát pouze tehdy, jestliže osoba nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý tento kalendářní měsíc nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

 • ukončení nároku na zařazení mezi nezaopatřené děti po ukončení studia podle § 56 zákona o vysokých školách, na které již bezprostředně nenavazuje další studium. Za studenta, který ukončil studium podle § 56 zákona o vysokých školách je plátcem pojistného z titulu nezaopatřeného dítěte stát do dne ukončení studia.
 •  

Zaměstnavatel oznamuje u studenta mladšího 26 let:

 • ukončení nároku na zařazení mezi nezaopatřené děti (kód "F") k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo k řádnému ukončení studia, pokud je zaměstnání vykonáváno po celý kalendářní měsíc následující po řádném ukončení studia, nebo k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce po řádném ukončení studia, pokud je zaměstnání vykonáváno jen po část tohoto měsíce, nebo ke dni ukončení studia v případě ukončení studia podle § 56 zákona o vysokých školách.

 

Další ustanovení:

 • Student mladší 26 let, který přeruší studium z důvodu nemoci nebo pro úraz a předloží okresní pojišťovně VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat, může být zařazen jako nezaopatřené dítě. Novým potvrzením ošetřujícího lékaře je pak student povinen doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium.
 • Student starší 26 let není nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Pokud za takového studenta neplatí pojistné zaměstnavatel, není osobou samostatně výdělečně činnou, příp. osobou, za kterou je z jiného důvodu plátcem pojistného stát, musí tuto skutečnost oznámit příslušné okresní pojišťovně VZP. Jako "osoba bez zdanitelných příjmů" je pak povinen platit pojistné každý měsíc sám.
 • Student - cizinec (i občan SR) s trvalým pobytem na území ČR mladší 26 let musí plnit oznamovací povinnost o všech skutečnostech u příslušné okresní pojišťovny VZP sám.
 • Student, který nemá v ČR trvalý pobyt (občan ČR, cizinec včetně občana SR) je v ČR účasten veřejného zdravotního pojištění pouze po dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění; oznamovací povinnost pak plní zaměstnavatel.