Studium

Otázky a odpovědi VZP

Otázka:

Jak je posuzován student pro účely zdravotního pojištění v případě, že ukončí úspěšně studium v bakalářském studijním programu a v září téhož roku bude konat přijímací zkoušky do navazujícího studia a v případě úspěchu pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu?

Odpověď:

Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti. Za to je považován také student  - maximálně do 26 let věku, který se připravuje na budoucí povolání studiem na SŠ nebo VŠ nebo stejné či další VŠ, pokud studium navazuje a to i v době mezi dvěma studii na VŠ v rozsahu 3 měsíců. Nárok i ztrátu nároku na zařazení mezi státní pojištěnce má  pojištěnec povinnost své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit. Indexem, případně dokladem o studiu vydaným školou.

Pokud tedy skončí student bakalářské studium např. v květnu - bez ohledu na výdělečnou činnost bude do konce května státním pojištěncem.

Pokud nebude vykonávat výdělečnou činnost po celý kalendářní měsíc červen, ani nebude příjemcem hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, bude i v tomto měsíci považován za státního pojištěnce.

Od července by měl začít platit pojistné na zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, pokud není výdělečně činný nebo státním pojištěncem z titulu evidence u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a do této kategorie se také u své zdravotní pojišťovny přihlásit.

Pokud bude přijat k dalšímu studiu - v měsíci červnu, červenci a srpnu má nárok být zařazen mezi státní pojištěnce. V případě vzniklého přeplatku na pojistném,které zaplatí jako osoba bez zdanitelných příjmů v době, kdy měl nárok být zařazen jako nezaopatřené dítě, požádá si zdravotní pojišťovnu o vrácení přeplatku.Samozřejmě musí doložit doklad o studiu a musí mu být méně než 26 let.

Oznamovací povinnost o studiu je ze zákona na pojištěnci. VZP ČR však s některými školami uzavřela dohodu, že  přírůstek a úbytek studentů oznamuje ona.

 

Otázka:

Je stát plátcem pojistného za studenta, který přerušil studium na vysoké škole ze zdravotních důvodů ? Pokud ano, jaké povinnosti vyplývají pro studenta a jaké pro danou vysokou školu?

 

Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, je dítě považováno za nezaopatřené a plátcem pojistného je stát maximálně však do 26.roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, a nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, a nebo je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Zdravotní pojišťovně se oznamují takové skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, zejména na povinnost státu platit pojistné. Škola podle dohody s VZP oznamuje zahájení a ukončení studia, přerušení studia a datum opětovného zápisu do studia.

Student, jehož škola výše uvedená oznámení neprovádí, oznamuje tyto údaje VZP sám. Proto je třeba si ve škole ověřit, zda tyto skutečnost oznámila.

V době přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání a v této době nelze dítě považovat za nezaopatřené, za kterého je plátcem pojistného stát. Dojde-li však u dítěte k přerušení studia z důvodu nemoci nebo úrazu a dítě nebo jeho zákonný zástupce předloží územnímu pracovišti VZP ČR potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat, může být provedeno zařazení mezi nezaopatřené děti, za které platí pojistné stát. Novým potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium a pouze do tohoto data je dítě považováno za nezaopatřené.

V souvislosti s platbou pojistného upozorňujeme tedy na zákonem určenou oznamovací povinnost. Zdravotní pojišťovně se oznamují takové skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného státem. Všechna oznámení se provádějí do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.

Při tomto oznámení je třeba vyplnit formulář „Oznámení pojištěnce“, který lze získat buď na jakékoli pobočce VZP nebo na webových stránkách: www.vzp.cz, pod odkazem „formuláře“ dále pak „formuláře pro pojištěnce“. Vyplněný formulář spolu s potvrzením od ošetřujícího lékaře pojištěnec přinese (pošle) na příslušnou ÚP VZP ČR dle místa Vašeho trvalého bydliště.


Otázka:

V květnu jsem složil maturitu a úspěšně zvládl přijímací řízení na vysokou školu. Zápis je počátkem září, a do té doby budu přes prázdniny pracovat. Jak je to s mým zdravotním pojištěním? Vyplývá mi z dané situace nějaká povinnost?

 

Odpověď:

Jestliže student složil v květnu maturitní zkoušku a studentem vysoké školy bude od září téhož roku (tj. v nejbližším možném termínu), považuje se podle zákona celá doba od ukončení střední školy do dne zápisu na vysokou školu za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Patří tedy i v tomto období mezi tzv. nezaopatřené děti, za které pojistné platí stát.

Pokud v této době navíc vykonává zaměstnání, zakládající účast na nemocenském pojištění (pozn.: od 1. 1. 2008 ...zaměstnání, z něhož mu plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů), je za něho plátcem pojistného (kromě státu) zároveň i příslušný zaměstnavatel. Ten plní oznamovací povinnost o začátku a ukončení zaměstnání, a zároveň odvádí z příjmů ze zaměstnání zákonem stanovené pojistné.

Pokud pojištěnec vykonává samostatnou výdělečnou činnost, platí pojistné jak stát, tak i on sám jako OSVČ. Oznamovací povinnost o začátku a ukončení samostatné výdělečné činnosti i povinnost platby pojistného z této činnosti je přímo na pojištěnci.

Pojištěnec VZP - student by si měl v příslušné škole zjistit, zda za něho pojišťovně oznámila ukončení studia na střední škole, příp. zahájení studia na vysoké škole. Pokud ne (školy nemají vůči VZP oznamovací povinnost, většina škol provádí oznámení po dohodě), měl by student tyto skutečnosti oznámit VZP sám (příp. jeho zákonný zástupce).

 

Otázka:

Dcera ukončila vysokoškolské studium v červnu 2007. Do kdy je za ni jako za studentku plátcem zdravotního pojištění stát? Do práce nastoupí možná koncem srpna, pravděpodobněji ale až od září. Nevíme, jestli se musí přihlásit na úřadu práce, aby za ni jako za uchazeče o zaměstnání platit stát pojistné i nadále.

 

Odpověď:

Za vaši dceru byl stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění do konce června. Pokud nebyla výdělečně činná ani celý následující kalendářní měsíc, stát za ni jako za nezaopatřené dítě hradí pojistné ještě v měsíci červenci.

Jako nezaopatřené se dítě posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb. (zákon o státní a sociální podpoře) maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, např. jako v tomto případě studiem VŠ. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činné, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce!

Pak existuje pro absolventa VŠ několik možností. Obvykle nastoupí do zaměstnání a hradí pojistné prostřednictvím zaměstnavatele, případně začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a platí pojistné sám jako OSVČ. Když práci nesežene a přihlásí se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj pojistné stát, pokud se ale na úřadu práce nepřihlásí, musí si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez vlastních příjmů.

Nastoupí-li vaše dcera do zaměstnání v průběhu měsíce srpna, kdy už za ni pojistné nehradí stát jako za nezaopatřené dítě, bude za ni alespoň za část tohoto měsíce zdravotní pojištění odváděno prostřednictvím zaměstnavatele. Za srpen nemusí sama hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože do této kategorie patří pojištěnec jen v měsících, trvá-li situace, že za něj není plátcem pojistného stát, ani zaměstnavatel, ani neplatí pojistné sám jako OSVČ, po celý kalendářní měsíc.

Jestliže by nastoupila do zaměstnání až v září, byl by za ni v srpnu plátcem pojistného stát, jen pokud bude evidována na úřadu práce. Jinak by si musela za srpen uhradit pojistné na zdravotní pojištění sama jako výše zmíněná osoba bez zdanitelných příjmů. Toto pojistné činí v současné době 1080 Kč.

Vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce má klient povinnost své pojišťovně oznámit a doložit. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je osmidenní.

 

Zdroj: www.vzp.cz