Studium

Důchodové pojištění studentů od 1.ledna 2009

Dle ČSSZ

V důsledku změn právní úpravy upravující oblast plnění úkolů při provádění důchodového pojištění dochází od 1. 1. 2009 k obnovení povinnosti středních, vyšších odborných a vysokých škol se sídlem v České republice předkládat České správě sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) údaje o žácích a studentech pro účely důchodového pojištění v případě skončení, přerušení a nedokončení studia.

Z uvedeného je zřejmé, že školy by měly od 1. 1. 2009 předkládat potvrzení o studiu i v případě řádného skončení studia. S ohledem na změny v právní úpravě, které s účinností od 1. 1. 2010 povinnost škol předkládat požadované údaje ruší, neboť doba studia realizovaná po 31. 12. 2009 nebude sama o sobě považována za náhradní dobu důchodového pojištění, by se při striktní aplikaci zákonného textu zcela nesystémově v databance ČSSZ objevil údaj o skončeném studiu týkající se pouze okruhu studentů, kteří ukončí studium v roce 2009, přičemž školská zařízení by plnění této povinnosti nedůvodně zatížilo.

Z důvodu této nesystémovosti nebude ze strany ČSSZ po školských zařízeních vyžadováno předkládání uvedených údajů v případě řádného skončení studia. Pro rok 2009 se bude na školských zařízeních vyžadovat, jako již v minulosti, pouze splnění povinnosti předložit požadované údaje o nedokončeném a přerušeném studiu.