Studium

Harmonogram akademického roku

 

 

Harmonogram akademického roku Slezské univerzity v Opavě určuje termíny událostí uvedené v čl. 3 odstavci 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění.

Období výuky kombinovaného studia může probíhat i mimo toto období, pokud stanoví děkan/ředitel svým rozhodnutím.

Skutečné rozložení událostí v zimním a letním semestru může být realizováno odlišně rovněž v případě, že stanovený termín je v rozporu s platnou akreditací příslušného studijního programu, studijního oboru. Pro konkrétní studijní program, studijní obor, stanoví opět děkan/ředitel rozhodnutím.

Další termíny mohou být stanoveny pokynem děkana/ředitele, sledujte proto stránky fakulty nebo ústavu, kde studujete.