Žádosti o ubytovací stipendium v akademickém roce 2021/2022

S účinností od 4. srpna 2021 (respektive 1. ledna 2022 pro ubytovací stipendium) dochází ke změně Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě a v akademickém roce 2021/2022 bude ubytovací stipendium administrováno jinak než doposud.

Sledujte pozorně informace na této stránce - aktualizace se předpokládá cca do 15.10.2021.

Žádost se bude podávat elektronicky v IS SU, o vyhlášeném sběru žádostí obdrží každý student informaci na e-mail uvedený v IS SU.

Kontakt: Ing. Hana Šimečková

Žádosti o ubytovací stipendium v akademickém roce 2020/2021 - aktualizováno 10.08.2021
Výše ubytovacího stipendia v kalendářním roce 2021:

Kalendářní čtvrtletí
Výše stipendia
leden - březen
3.491,- Kč
duben - červen
3.547,- Kč

V Opavě dne 20. 01. 2021

Vážené studentky,
vážení studenti,

výplata ubytovacího stipendia za třetí čtvrtletí 2020 byla provedena dne 19. 1. 2021.
Upozorňujeme Vás, že za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení pro výplatu stipendia odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty (do 3. 2. 2021) uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení v ČR, jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Údaje o svém bankovním spojení můžete zkontrolovat, případně aktualizovat, po přihlášení do IS SU v menu Stipendia / Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

Na opravy provedené po 3. 2. 2021 nebude brán zřetel.

za oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu
Ing. Hana Šimečková


V Opavě dne 22. 10. 2020, aktualizováno 24.10.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

od 22. 10. 2020 do 20. 11. 2020 můžete žádat v IS SU o ubytovací stipendium v akademickém roce 2020/2021.

Žádost se podává v rámci aplikace Stipendium na podporu ubytování - která je přístupná po přihlášení. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia jste povinni zkontrolovat, případně aktualizovat adresu svého trvalého bydliště.

Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

Jestliže si studium hradíte, protože studujete v anglickém jazyce, na ubytovací stipendium nemáte nárok.

V případě, že budete žádat později, než je výše uvedený termín (tedy v období od 21. 11. 2020 do 31. 7. 2021), bude pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná aplikace pro elektronické podání žádosti. Nárok Vám vznikne při splnění stanovených podmínek od prvního dne měsíce následujícího po podání písemné žádosti.

Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o ubytovací stipendium.

Podmínky pro přiznání stipendia upravuje čl. 11 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, výplata stipendia, změna výše a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18.

Rozhodnutí se doručuje elektronicky prostřednictvím IS SU.


Kontaktní osoby:
REKTORÁTNÍ ODDĚLENÍ PRO STUDIJNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí.

V roce 2020 byla rozhodnutí vydána v této výši

Kalendářní čtvrtletí
Výše stipendia
leden - březen
2.071,- Kč
duben - červen
2.148,- Kč
červenec - září2.488,- Kč
říjen - prosinec
2.417,- Kč

Nárok na stipendium se verifikuje vůči centrální matrice studentů (Sdružené informace matrik studentů - SIMS). Jednou z podmínek je ta, že žadatel studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, pokud je k 31. říjnu téhož roku zapsán pouze v jednom studijním programu).

U studentů se akceptují pouze rozpočtová studia, nezohledňuje se studium hrazené z jiných prostředků než rozpočtu MŠMT, studium plně hrazené studentem (tj. studium v cizím jazyce), studium hrazené dle evidence Domu zahraniční spolupráce a studium na soukromé vysoké škole.

Podmínka studia v prvním studijním programu je podrobněji definována v centrální matrice studentů SIMS takto:
  • Bakalářské a magisterské dlouhé SP (dále BSP, MSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium libovolného typu a ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
  • Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále MNSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium MSP nebo MNSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
  • Doktorské SP (dále DSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium DSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.