V Opavě dne 1. 11. 2019
Vážené studentky, vážení studenti,
od 1. 11. 2019 do 22. 11. 2019 můžete žádat v IS SU o ubytovací stipendium v akademickém roce 2019/2020.
Žádost se podává v rámci aplikace Stipendium na podporu ubytování - ilustrační obr. - která je přístupná po přihlášení. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia jste povinni zkontrolovat, případně aktualizovat adresu svého trvalého bydliště.
Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.
V případě, že budete žádat později, než je výše uvedený termín (tedy v období od 23. 11. 2019 do 31. 7. 2020), bude pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná plikace pro elektronické podání žádosti. Nárok Vám vznikne při splnění stanovených podmínek od prvního dne měsíce následujícího po podání písemné žádosti.
Podmínky pro přiznání stipendia upravuje čl. 11 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, výplata stipendia, změna výše a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18.
Rozhodnutí se doručuje elektronicky prostřednictvím IS SU.

Kontaktní osoby:
REKTORÁTNÍ ODDĚLENÍ PRO STUDIJNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí.

V roce 2019 byla rozhodnutí vydána v této výši

Kalendářní čtvrtletí
Výše stipendia
leden - březen
2.046,- Kč
duben - červen
2.076,- Kč

Nárok na stipendium se verifikuje vůči centrální matrice studentů (Sdružené informace matrik studentů - SIMS). Jednou z podmínek je ta, že žadatel studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, pokud je k 31. říjnu téhož roku zapsán pouze v jednom studijním programu).

Podmínka studia v prvním studijním programu je podrobněji definována v centrální matrice studentů SIMS takto:

    • Bakalářské a magisterské dlouhé SP (dále BSP, MSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium libovolného typu a ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
    • Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále MNSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium MSP nebo MNSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
    • Doktorské SP (dále DSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium DSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.