Žádosti o ubytovací stipendium v akademickém roce 2020/2021
>>> podklady se připravují <<<


V Opavě dne 1. 11. 2019
Vážené studentky, vážení studenti,
od 1. 11. 2019 do 22. 11. 2019 můžete žádat v IS SU o ubytovací stipendium v akademickém roce 2019/2020.
Žádost se podává v rámci aplikace Stipendium na podporu ubytování - která je přístupná po přihlášení. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia jste povinni zkontrolovat, případně aktualizovat adresu svého trvalého bydliště.
Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.
V případě, že budete žádat později, než je výše uvedený termín (tedy v období od 23. 11. 2019 do 31. 7. 2020), bude pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná aplikace pro elektronické podání žádosti. Nárok Vám vznikne při splnění stanovených podmínek od prvního dne měsíce následujícího po podání písemné žádosti.
Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o ubytovací stipendium.
Podmínky pro přiznání stipendia upravuje čl. 11 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, výplata stipendia, změna výše a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18.
Rozhodnutí se doručuje elektronicky prostřednictvím IS SU.

Kontaktní osoby:
REKTORÁTNÍ ODDĚLENÍ PRO STUDIJNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ
+420 553 684 680
jana.sindlerova@math.slu.cz
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ
+420 553 684 248
katerina.policarova@fpf.slu.cz
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
+420 553 684 124
hana.glosova@fvp.slu.cz
Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí.

V roce 2019 byla rozhodnutí vydána v této výši

Kalendářní čtvrtletí
Výše stipendia
leden - březen
2.046,- Kč
duben - červen
2.076,- Kč
červenec - září
2.692,- Kč
říjen - prosinec
2.104,- Kč

Nárok na stipendium se verifikuje vůči centrální matrice studentů (Sdružené informace matrik studentů - SIMS). Jednou z podmínek je ta, že žadatel studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, pokud je k 31. říjnu téhož roku zapsán pouze v jednom studijním programu).

Podmínka studia v prvním studijním programu je podrobněji definována v centrální matrice studentů SIMS takto:

    • Bakalářské a magisterské dlouhé SP (dále BSP, MSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium libovolného typu a ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
    • Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále MNSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium MSP nebo MNSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
    • Doktorské SP (dále DSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium DSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.