V Opavě 30. září 2019
Vážené studentky, vážení studenti,
s ohledem na zavádění nového informačního systému došlo k mírnému zpožděni ve věci stanovení podmínek pro podávání žádostí v akademickém roce 2019/2020. Na přípravě intenzivně pracujeme, odpovídající informace budou k dispozici rovněž zde.
Žádosti se budou podávat v IS SU
Předpokládaný termín, do kdy bude možné žádosti podat: 8. listopad 2019
Děkujeme za pochopení.
Za oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu
Ing. Hana Šimečková

Přiznání stipendia je podmíněno podáním žádosti studenta a splněním stanovených kritérií - viz platné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě

Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí.

V roce 2018 byla rozhodnutí vydána v této výši

Kalendářní čtvrtletí
Výše stipendia
leden - březen
2.008,- Kč
duben - červen
2.149,- Kč
červenec - září
3.051,- Kč
říjen - prosinec
2.566,- Kč

Průměrná výše ubytovacího stipendia v roce 2018 činila měsíčně 815,- Kč (se zaokrouhlením).

Nárok na stipendium se verifikuje vůči centrální matrice studentů (Sdružené informace matrik studentů - SIMS). Jednou z podmínek je ta, že žadatel studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, pokud je k 31. říjnu téhož roku zapsán pouze v jednom studijním programu).

Podmínka studia v prvním studijním programu je podrobněji definována v centrální matrice studentů SIMS takto:

    • Bakalářské a magisterské dlouhé SP (dále BSP, MSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium libovolného typu a ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
    • Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále MNSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium MSP nebo MNSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.
    • Doktorské SP (dále DSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium DSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.