Žádosti o sociální stipendium v akademickém roce 2021/2022

S účinností od 4. srpna 2021 (respektive 1. ledna 2022 pro ubytovací stipendium) dochází ke změně Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě a v akademickém roce 2021/2022 bude sociální stipendium administrováno jinak než doposud. Sledujte pozorně informace na této stránce - vše bude aktualizováno nejpozději v průběhu měsíce září. Případné dotazy směřujte na rektorátní pracoviště:

Ing.  Hana Šimečková, tel. 553 684 810, e-mail: hana.simeckova@slu.cz


Žádosti o sociální stipendium v akademickém roce 2020/2021 - aktualizováno 10.08.2021

Dne 10. srpna 2021 byla vyplacena stipendia za období leden - červen 2021. Měsíčně 3.800,- Kč, nárok musí být celý měsíc.


Vážené studentky, vážení studenti,

od 22. 10. 2020 do 10. 11. 2020 můžete žádat v IS SU o sociální stipendium v akademickém roce 2020/2021.

Svůj nárok uplatníte tak, že v tomto termínu doručíte (osobně nebo poštou) na příslušné studijní oddělení originál nebo úředně ověřenou kopii písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a současně s podáním potvrzení zadáte do určené aplikace v IS SU  - ilustrační obr. - dobu, na kterou v rámci akademického roku o toto stipendium žádáte. Potvrzení označte svým UČO a telefonním kontaktem.

Potvrzení platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem zjišťován (u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2019 – platnost do 30. června 2021, u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2020 – platnost do 30. června 2022.

Nárok můžete uplatnit za určité časové období pouze jednou.
Nárok a podmínky pro přiznání upravuje Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě v čl. 10.
Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

Od 11. 11. 2020  můžete žádat o sociální stipendium v rámci IS SU v úřadovně:

V případě, že budete žádat později, než je výše uvedený termín (tedy v období od 11. 11. 2020 do 31. 5. 2021), je pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná aplikace pro elektronické podání žádosti. Nárok vzniká za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky (žádost + platné potvrzení na požadované období).

Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o sociální stipendium.

Kontaktní osoby:
REKTORÁTNÍ ODDĚLENÍ PRO STUDIJNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky pro přiznání; a to ve výši jedné čtvrtiny výše základní sazby minimální mzdy za měsíc (zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru).

Přehled vývoje minimální mzdy na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Např. od 1. ledna 2020 je výše minimální mzdy 14.600,- Kč, sociální stipendium je tedy 3.650,- Kč; minimální mzda od 1. ledna 2021 je 15.200,- Kč, stipendium bude ve výši 3.800,- Kč měsíčně.


  • Sociální stipendium se vyplácí ve dvou termínech - za období září až prosinec a leden až červen.

 V případě, že máte nějaké další dotazy, obraťte se na příslušné studijní oddělení, můžete rovněž kontaktovat oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu: