V Opavě dne 1. 11. 2019
Žádosti o sociální stipendium v akademickém roce 2020/2021
>>> podklady se připravují <<<


Vážené studentky, vážení studenti,

od 1. 11. 2019 do 11. 11. 2019 můžete žádat v IS SU o sociální stipendium v akademickém roce 2019/2020.

Svůj nárok uplatníte tak, že v tomto termínu doručíte (osobně nebo poštou) na příslušné studijní oddělení originál nebo úředně ověřenou kopii písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a současně s podáním potvrzení zadáte do určené aplikace v IS SU  - ilustrační obr. - dobu, na kterou v rámci akademického roku o toto stipendium žádáte. Potvrzení označte svým UČO a telefonním kontaktem.

Potvrzení platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem zjišťován (u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2018 – platnost do 30. června 2020, u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2019 – platnost do 30. června 2021.

Nárok můžete uplatnit za určité časové období pouze jednou.
Nárok a podmínky pro přiznání upravuje Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě v čl. 10.
Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

Od 12. 11. 2019  můžete žádat o sociální stipendium v rámci IS SU v úřadovně:

V případě, že budete žádat později, než je výše uvedený termín (tedy v období od 12. 11. 2019 do 31. 5. 2020), je pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná aplikace pro elektronické podání žádosti. Nárok vzniká za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky (žádost + platné potvrzení na požadované období).

Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o sociální stipendium.


Kontaktní osoby:
REKTORÁTNÍ ODDĚLENÍ PRO STUDIJNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky pro přiznání; a to ve výši jedné čtvrtiny výše základní sazby minimální mzdy za měsíc (zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru).

Přehled vývoje minimální mzdy na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Např. od 1. ledna 2019 je výše minimální mzdy 13.350,- Kč, sociální stipendium je tedy 3.340,- Kč.

  • Sociální stipendium se vyplácí ve dvou termínech - za období září až prosinec a leden až červen.

 V případě, že máte nějaké další dotazy, obraťte se na příslušné studijní oddělení, můžete rovněž kontaktovat oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu: