Dne 1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč. / When applying for the Recognition of foreign higher education and qualification under section 89 of the Act No. 111/1998 Coll., on universities and the wording and the addition of other laws (law on higher education), as amended, the applicant is required to pay a fee for the work associated with the proceedings on the application for the recognition of foreign higher education and qualification in the amount of 3,000 CZK.


Úhrada poplatku na Slezské univerzitě v Opavě /  Payment of the fee at the Silesian University in Opava:


Banka / Bank: ČSOB, číslo účtu / Account Number : 8010-0209702433/0300
Variabilní symbol / Variable Symbol: 0975000919
Specifický symbol je rodné číslo uvedené bez lomítka. Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo, uvádějí číslo pasu. / Specific Symbol is of Personal Identification Number, listed without the Slash. Foreigners who do not have assigned a Personal Identification Number must add their Passport Number instead.
Konstantní symbol / Constant Symbol: 558
V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN. Kód BIC je CEKOCZPP, IBAN je stanoven takto: CZ37 0300 0080 1002 0970 2433. / In the case of payments from abroad it is necessary to indicate the BIC and IBAN codes.  The BIC code is CEKOCZPP, the IBAN is determined as follows: CZ37 0300 0080 1002 0970 2433.