Dne 1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.

  1. Rozhoduje-li o žádosti veřejná vysoká škola, je poplatek vybírán veřejnou vysokou školou.
  2. Rozhoduje-li o žádosti ministerstvo – MŠMT, MO či MV, je poplatek vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V případě podání žádosti MŠMT, MO, MV, kdy toto ministerstvo bude o dané žádosti samo rozhodovat, obdrží žadatel výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady. Pokud MŠMT (MO, MV) žádost postoupí k rozhodnutí věcně příslušné veřejné vysoké škole, bude poplatek vybrán až touto školou.

Údaje pro úhradu poplatku na Slezské univerzitě v Opavě:

  • Účet: ČSOB, č. 8010-0209702433/0300
  • Variabilní symbol: 0975000918
  • Specifický symbol je rodné číslo uvedené bez lomítka. Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo, uvádějí číslo pasu.
  • Konstantní symbol: 558

V případě platby ze zahraničí je nutno uvést kódy BIC a IBAN. Kód BIC je CEKOCZPP, IBAN je stanoven takto: CZ37 0300 0080 1002 0970 2433.

Přihlášení


Zapomněli jste jméno nebo heslo pro přihlášení?
Klikněte zde.