Centrum řízení projektů

Projekty v programovacím období 2007-2013

OPVK 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

OPVK 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

OPVK 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání

OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

OP LZZ 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

OPVK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

OPVK 2.4 - Partnerství a sítě

OPPS ČR-PR, 3.3 – Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia

OP CS SR-CR 1.4 - Rozvoj podnikatel'ského a inovacného prostredia

OP VaVpI 1.1. – Evropská centra excelence