Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

 

Číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity:

Inovace studijních kurzů SU a VŠB-TUO

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Realizace KA je v souladu s podporovanou aktivitou - inovace studijních programů. Aktivita probíhá po celou dobu řešení projektu. Rozvoj potenciálu VŠ výuky s důrazem na mezioborovost - vytvoření funkčního modelu studia unikátním propojením humanitní složky (SU) a technologické složky (VŠB-TUO). V celkovém součtu se inovace týká 9 stávajících a zavedení 7 nových semestrálních kurzů v rámci SP Historické vědy (ÚHV FPF SU) a inovace 7 stávajících semestrálních kurzů v rámci SP Nanotechnologie (CN VŠB-TUO). Inovací a modernizací výukových materiálů je kladen důraz na zvyšování flexibility a kreativity studentů a absolventů. Přípravou multimediálních didaktických pomůcek budou vytvořeny předpoklady pro lepší uplatnitelnost studentů na trhu práce. Řešení KA zajišťují odborní pracovníci RT, kteří
- analyzují limity stávající VŠ výuky na ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO,
- vytvářejí moderní studijní opory inovovaných kurzů,
- inovují výukové materiály a zajišťují jejich zveřejňování prostřednictvím webu projektu,
- pravidelným dotazníkovým šetřením ověřují přínosnost inovačního a modernizačního procesu,
- zavedení pravidelných motivačních přednášek zaměřených na konkrétní problematiku (přednášky specialistů).

KA výrazně zvýší kvalitu výuky a posílí orientaci absolventů na praxi, aby byla zajištěna multidisciplinarita vzdělávacího procesu - posílení kvality vzdělávání. Cílem je maximální posílení uplatnění absolventů VŠ na trhu práce.

Výstup klíčové aktivity:
V rámci KA 1 bude inovováno:
- 7 kurzů (kredit A) v rámci SP Historické vědy FPF SU
- 2 kurzy (kredit B) v rámci SP Historické vědy FPF SU
- 7 kurzů (kredity A) v rámci SP Nanotechnologie VŠB-TUO
V rámci KA 1 bude vytvořeno:
-1 kurz (kredity C) v rámci SP Historické vědy FPF SU
V rámci KA 1 bude vytvořeno:
- 6 semestrálních kurzů (kredity C) s dotací 30 hodin - v rámci SP Historické vědy FPF SU:
- Praxe: konzervace a restaurování kovů
- Praxe: konzervace a restaurování silikátů
- Praxe: konzervace a restaurování dřeva a papíru
- Praxe: konzervace a restaurování dalších organických materiálů
- Praxe: preventivní konzervace
- Praxe: konzervace archeologických nálezů
Celkem bude vytvořeno/inovováno: 23 kurzů.

KA 1 bude úspěšně podpořeno:
A. studenti bakalářského SP Historické vědy:
- v rámci kurzů (kredit A): 300 studentů
- v rámci kurzů (kredit B): 30 studentů
B. studenti bakalářského SP Nanotechnologie:
- v rámci kurzů (kredit A): 60 studentů
C. studenti magisterského SP Historické vědy:
- v rámci kurzů (kredit A): 50 studentů
- v rámci kurzů (kredit B): 30 studentů
D. studenti magisterského SP Nanotechnologie:
- v rámci kurzů (kredit A): 30 studentů
E. studenti obou studijních programů:
- v rámci přednášek tuzemských expertů: 500 studentů (20 lektorů zajistí 20 přednášek po 25 studentech). Okruhy konaných přednášek: preventivní konzervace, technologické a materiálové analýzy, hledání nanomateriálů v historických souvislostech, konzervace a restaurování artefaktů - z kovů, kamene, dřeva, papíru, textilu, usní a silikátů.

 

Číslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity:

Realizace odborných praxí studentů

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Slezské zemské muzeum


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Realizace KA je v souladu s podporovanou aktivitou - propojení s praxí. Aktivita neprobíhá po celou dobu řešení projektu (pouze 30 měsíců - 5 semestrů). Zohledněním potřeb praxe je kladen důraz na zvyšování flexibility a kreativity studentů a absolventů. Pracovníci SZM realizují ročně stovky zásahů a ošetřují tisíce sbírkových předmětů.Tyto zkušenosti budou promítnuty i v rámci pedagogické činnosti SU a VŠB-TU. Povinnost absolvování praktických semestrálních kurzů na SU bude součástí studijního programu v rámci SU. Řešení KA zajišťují odborní pracovníci RT, kteří
- prostřednictvím SZM poskytují zázemí a zprostředkovávají odborné pracovníky pro konání odborných praxí (dotace semestrálně 30 hodin),
- prostřednictvím SZM poskytují předměty kulturní hodnoty a historické materiály, které bude možno využívat v rámci výuky na SU i VŠB-TUO (zajišťuje mikroskopickou a analytickou podporu),
- pomocí dotazníkového šetření ověřují přínosnost adaptace praxí v modernizačním procesu.

KA výrazně zvýší kvalitu výuky tak, aby byla zajištěna multidisciplinarita vzdělávacího procesu - posílení kvality vzdělávání. Cílem je maximální zvýšení hodnoty vzdělávání a posílení uplatnitelnosti absolventů VŠ na trhu práce.

V rámci této KA bude dovybaveno pracoviště SZM pro plynulé zajišťování praxí (výuková laboratoř) i pracoviště na SU.

Výstup klíčové aktivity:
V rámci KA 2 bude vytvořeno:
- 6 semestrálních kurzů (kredity C) dotace 30 hodin - v rámci SP Historické vědy FPF SU:
- Praxe: konzervace a restaurování kovů
- Praxe: konzervace a restaurování silikátů
- Praxe: konzervace a restaurování dřeva a papíru
- Praxe: konzervace a restaurování dalších organických materiálů
- Praxe: preventivní konzervace
- Praxe: konzervace archeologických nálezů

KA 2 bude úspěšně podpořeno:
studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia SP Historické vědy:
- v rámci odborné praxe: 250 studentů

 

Číslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity:

Internacionalizace výuky prostřednictvím zahraničních odborníků a stáží

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Slezské zemské muzeum


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Realizace KA je v souladu s podporovanou aktivitou - zvyšování a odborných jazykových kompetencí - internacionalizace. Aktivita probíhá po celou dobu řešení projektu. Podpora studentů a VŠ pedagogů zapojením špičkových odborníků ze zahraničí a zvyšováním jazykových odborných kompetencí. KA reaguje na potřebnost zapojení zahraničních expertů do procesu inovace VŠ vzdělávání, dále na malý zájem studentů o nabídku výuky uskutečňované v cizích jazycích na ÚHV FPF SU a v rámci CN VŠB-TUO. V neposlední řadě byla zohledněna potřeba získávání kompetencí pro inovaci studijních programů výše zmíněných součástí v mezinárodním prostředí formou zahraničních stáží akademických pracovníků. Tímto je kladen důraz na zvyšování flexibility a kreativity pedagogů i studentů v kontextu jazykové vybavenosti.

Řešení KA zajišťují odborní pracovníci zahraničních vzdělávacích institucí a špičkoví zahraniční odborníci, kteří:
- doplňují a rozvíjejí stávající VŠ výuku specializovanými přednáškami a organizací workshopů na půdě ÚHV FPF
SU a CN VŠB-TUO tím posilují jazykovou a odbornou flexibilitu a kreativitu absolventů. Forma workshopů je vyžadována proto, že se jedná o intenzivní formu vzdělávání se širokým záběrem
- umožňují studijní pobyty na zahraničních špičkových pracovištích za účelem zvyšování odborných kompetencí VŠ pedagogů
- rozvíjejí mezinárodní multidisciplinární spolupráci

VŠ pedagogové absolvováním specializovaných jazykových kurzů (1 kurz trojsemestrální) zvyšují své jazykové kompetence (zakončeno jazykovou zkouškou). Rozvojem mezioborové spolupráce se zahraničními institucemi (poznatky zahraničních specialistů plynule zahrnovány přímo do výuky) budou vytvořeny předpoklady pro lepší uplatnitelnost studentů na trhu práce v rámci EU.

Výstup klíčové aktivity:
V rámci KA proběhne:
- 6 workshopů s účastí zahraničních expertů (běžně předpokládán třídenní cyklus)
- 15 přednášek zahraničních expertů, které budou určeny pro studenty a pracovníky VŠ v dalším vzdělávání.

Okruhy konaných přednášek: péče o kulturní dědictví, principy preventivní konzervace, technologické a materiálové analýzy, nanomateriály v historických souvislostech, konzervace a restaurování artefaktů (artefakty z kovů, kamene, dřeva, papíru, textilu, usní a silikátů).

- 17 VŠ pracovníků absolvuje zahraniční pobyty na špičkových výzkumných institutech a ve významných muzejních institucích v rámci EU a 2 trojsemestrální specializované jazykové kurzy zakončené jazykovou zkouškou.

 

V rámci KA 3 budou úspěšně podpořeni:
1. studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia obou studijních programů:
- v rámci workshopů zahraničních expertů: 36 (6 workshopů pro 6 studentů),
- v rámci přednášek zahraničních expertů: 300 (15 přednášek pro 20 studentů).
2. akademičtí pracovníci:
- v rámci workshopů zahraničních expertů: 60 (6 workshopů pro 10 pracovníků),
- v rámci přednášek zahraničních expertů: 150 (15 přednášek pro 10 pracovníků),
- v rámci specializovaných jazykových kurzů: 10 (2 trojsemestrální kurzy po 5 pracovnících - Opava - Ostrava),
- v rámci zahraničních pobytů: 17 pracovníků.
Celkem bude úspěšně podpořeno 237 pracovníků v dalším vzdělávání.