Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

 

Popis cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

1. cca 600 studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů historie, historie-muzeologie, archeologie, středověké archeologie, dějin kultury a ochrany kulturního dědictví (studijní program Historické vědy), bude podpořeno při účasti na přednáškách, workshopech a seminářích vedených na základě inovovaných a modernizovaných didaktických metod a postupů, které zajišťuje KC ÚHV FPF SU.

2. cca 200 studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, kde výuku zajišťuje CN VŠB-TUO (studijní program Nanotechnologie). Studenti budou podpoření při účasti na přednáškách, workshopech a seminářích vedených na základě inovovaných a modernizovaných didaktických metod a postupů.

Cílem je posílení interdisciplinarity dotčených oborů, propojení a studentů s praxí. Všechny tyto kroky zvyšují možnosti uplatnění po absolvování studia na trhu práce, jakož i posílení flexibility a kreativity absolventů.

3. Pedagogové KC FPF SU a CN VŠB-TUO s potenciálem růstu kvalifikace. Tito pracovníci budou podpořeni jako účastníci studijních pobytů na zahraničních pracovištích za účelem zvyšování jejich odborných a jazykových kompetencí. Také jako účastníci odborných školení, workshopů, jakož i specializovaných jazykových kurzů.

Podpora studentů denního studia i pedagogicko-vědeckých pracovníků odpovídá dlouhodobému záměru rozvoje SU a VŠB-TUO, zejména záměrům: rozvíjet progresivní formy a metody vzdělávání inovací výukových materiálů předmětů, vytvořením moderních studijních opor a multimediálních výukových pomůcek; trvale vytvářet podmínky pro širší zapojení špičkových pracovníků z praxe do vědecké, výzkumné, vzdělávací a umělecké činnosti a podporovat a rozvíjet služby koncipované k podpoře výuky a vzdělávání, především v oblastech nových výukových materiálů, audiovizuálních záznamů a videokonferenčních technologií. Více viz příloha Kompatibilita řešení projektu s dlouhodobým záměrem SU a VŠB-TUO.


 

Zapojení a motivace cílové skupiny:

1. Studenti SU a VŠB-TUO budou díky meziuniverzitní spolupráci s mezinárodním přesahem přímými účastníky výuky nových a inovovaných předmětů. Současně se budou pravidelně podílet na hodnocení kvality inovací (formou dotazníků vždy na konci akademického roku). Výuka na základě interdisciplinárního principu a začleněná do rámce systematické odborné praxe jim umožní získat kvalitnější znalosti a dovednosti, které uplatní v prostředí současného trhu práce EU. Vyšší uplatnitelnost na trhu práce bude studenty motivovat k hlubšímu studiu. Další motivací studentů bude zapojení odborníků ze zahraničí a praxe do výuky, což povede k větší informovanosti o možnostech rozvoje kvalitní mezioborové spolupráce. Konkurenceschopnost studentů bude klíčovou motivací pro studium na SU a VŠB-TUO.

2. Akademickým a ostatním pracovníkům ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO projekt umožní rozšíření znalostí v oblastech nových metod výuky, jejich zprostředkovávání a gramotnosti v oblasti ITC. Motivací pro absolvování příslušných kurzů, školení, workshopů a zvyšování jazykových kompetencí bude, že takto získané znalosti a dovednosti dále použijí při inovaci jimi vyučovaných předmětů. Další motivací také bude finanční ohodnocení za inovace výukových materiálů, způsobu výuky a tvorbu studijních opor s ohledem na využití moderních metod výuky. Zvýšení kvality absolventů zainteresovaných pracovišť povede k zvyšování povědomí o kvalitě pracoviště a odborném růstu pedagogů mezi případnými zaměstnavateli. Díky krátkodobých stáží si budou osvojovat principy moderních vzdělávacích metod VŠ výuky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Za účelem uplatnění konkrétních aplikací specializovaných postupů, které budou zahrnuty do výuky, jsou VŠ pracovníci maximálně motivováni pro spolupráci s praxí.


 

Přínos pro cílovou skupinu:

1. Pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů bude přínosem:

- zvýšení jejich odborné kvalifikovanosti a zvýšení konkurenceschopnosti v praxi a na trhu práce nejen v rámci ČR, ale i EU.

- zisk vysoké odborné kvalifikace v souladu s požadavky potenciálních zaměstnavatelů a s tím související zvýšení konkurenceschopnosti v praxi

- zásadní prohloubení vzdělávacího potenciálu díky souboru inovací výuky, jako např. vytvoření moderních studijních opor a inovace stávajících předmětů včetně výukových materiálů, vytvoření nových předmětů s důrazem na praktickou stránku výuky

- zkvalitnění stávající výuky modernizací didaktických metod prostřednictvím vytvoření a využívání multimediálních studijních pomůcek v zájmu prohloubení větší názornosti studovaných témat

- zvýšení atraktivity výuky prostřednictvím zařazení přednášek, seminářů a workshopů vedených špičkovými tuzemskými i zahraničními odborníky

- začlenění studia do mezioborové spolupráce v rámci ÚHV FPF SU, CN VŠB-TUO a SZM

- zvýšení jazykových a odborných kompetencí

2. Pro pedagogicko-vědecké pracovníky ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO bude přínosem:

- zvýšení jejich jazykových kompetencí formou cizojazyčných kurzů

- rozvoj jejich odborných kompetencí prostřednictvím zahraničních stáží a pobytů

- inovace dosavadní VŠ výuky modernizací stávajících předmětů a vytvořením předmětů nových včetně přípravy moderních studijních opor

- rozvoj didaktických dovedností v rámci interdisciplinárních přístupů při ochraně kulturního dědictví

- překonání limitů dosavadních vzdělávacích aktivit s přímým dopadem nejen pro jejich osobní rozvoj, ale i pro rozvoj komplexního vzdělávání


Cilové skupiny podle klíčových aktivit projektu

Číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity:

Inovace studijních kurzů SU a VŠB-TUO

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

KA 1 bude úspěšně podpořeno:

A. studenti bakalářského SP Historické vědy:

- v rámci kurzů (kredit A): 300 studentů
- v rámci kurzů (kredit B): 30 studentů

B. studenti bakalářského SP Nanotechnologie:

- v rámci kurzů (kredit A): 60 studentů

C. studenti magisterského SP Historické vědy:

- v rámci kurzů (kredit A): 50 studentů
- v rámci kurzů (kredit B): 30 studentů

D. studenti magisterského SP Nanotechnologie:

- v rámci kurzů (kredit A): 30 studentů

E. studenti obou studijních programů:

- v rámci přednášek tuzemských expertů: 500 studentů (20 lektorů zajistí 20 přednášek po 25 studentech). Okruhy konaných přednášek: preventivní konzervace, technologické a materiálové analýzy, hledání nanomateriálů v historických souvislostech, konzervace a restaurování artefaktů - z kovů, kamene, dřeva, papíru, textilu, usní a silikátů.

Číslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity:

Realizace odborných praxí studentů

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Slezské zemské muzeum

KA 2 bude úspěšně podpořeno:
studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia SP Historické vědy:
- v rámci odborné praxe: 250 studentů

Číslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity:

Internacionalizace výuky prostřednictvím zahraničních odborníků a stáží

Na realizaci se podílí: Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Slezské zemské muzeum

V rámci KA 3 budou úspěšně podpořeni:

1. studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia obou studijních programů:

- v rámci workshopů zahraničních expertů: 36 (6 workshopů pro 6 studentů),
- v rámci přednášek zahraničních expertů: 300 (15 přednášek pro 20 studentů).

2. akademičtí pracovníci:

- v rámci workshopů zahraničních expertů: 60 (6 workshopů pro 10 pracovníků),
- v rámci přednášek zahraničních expertů: 150 (15 přednášek pro 10 pracovníků),
- v rámci specializovaných jazykových kurzů: 10 (2 trojsemestrální kurzy po 5 pracovnících - Opava - Ostrava),
- v rámci zahraničních pobytů: 17 pracovníků.

Celkem bude úspěšně podpořeno 237 pracovníků v dalším vzdělávání.