Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0273

doba řešení projektu: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015


 

Hlavním cílem projektu je podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Slezské univerzity a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

 

Projekt počítá se zkvalitněním výuky muzejní konzervace a restaurování zajišťované Konzervátorským centrem Ústavu historických věd FPF SU a dále výuky mikroskopických technik a materiálových věd, které zajišťuje Centrum nanotechnologií VŠB-TUO.

Zkvalitnění spočívá především v:
1. inovaci studijních kurzů na Slezské univerzitě v Opavě a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava,
2. realizaci odborných praxí studentů,
3. internacionalizaci výuky prostřednictvím zahraničních odborníků a stáží.
Dojde k propojení dvou odlišně zaměřených VŠ - humanitní (Slezská univerzita v Opavě) a technické (Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava) s intenzivní praxí (Slezské zemské muzeum). Díky této vzájemné a také mezinárodní spolupráci budou absolventi lépe uplatnitelní na trhu práce. Jedná se o unikátní model ve výuce ochrany kulturního dědictví v České republice.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na stránkách MŠMT ČR

Evropský sociální fond

 

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.2

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory: 7.2.2

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Číslo výzvy: 28

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.2

Typ projektu: IP - ostatní

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území: Město

 


Projekt

Název projektu: Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

Zkrácený název projektu: inovace výuky SU, VŠB-TUO

Název projektu anglicky: Education improvement of museum conservation and restoration and survey to historical materials

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 3. 2012

Předpokládané datum ukončení projektu: 28. 2. 2015

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0

Typ účetní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

Účetní osnova: 504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Ostrava – Pól rozvoje

Kód IPRM: MS/006

Celkové způsobilé náklady projektu: 21 008 352,84 Kč

Rozpočet projektu celkem: 21 008 352,84 Kč

 


Cíle projektu:

Cílem projektu je inovování terciárního vzdělávání na Konzervátorském centru (KC ÚHV FPF SU) a Centru nanotechnologií (CN VŠB-TUO). Důraz je kladen na meziuniverzitní spolupráci humanitního a technického zaměření, které je provázáno s praxí v rámci Slezského zemského muzea (SZM). Podpoření studenti budou mít větší míru flexibility a kreativity - zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Cíle projektu tak podporují inovační proces vysokých škol komplexně a směřují k vytvoření oborové excelentnosti.

Jeho realizaci bude provádět realizační tým, složený z pedagogů ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO za účasti zahraničních špičkových odborníků z dalších VŠ pracovišť a institucí, odborníků z praxe - především ze SZM.

Realizace proběhne v rámci tří klíčových aktivit přinášejících zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti VŠ vzdělávání:

1. Inovace studijních kurzů SU a VŠB-TUO

2. Realizace odborných praxí studentů

3. Internacionalizace výuky prostřednictvím zahraničních odborníků a stáží.

Cíle projektu bude dosaženo realizací dílčích cílů:

- Inovování studijních plánů kurzů muzejní konzervace a restaurování (studijní program Historické vědy na SU).

- Inovování studijních plánů kurzů materiálů a jejich analýzy (zajišťované CN).

- Realizace praxí studentů prostřednictvím SZM.

- Vytvoření multimediálních studijních opor podporujících názornost a srozumitelnost studovaných témat

- Realizace inovovaných předmětů - posílení mezioborové spolupráce

- Zvyšování kvalifikace pedagogů prostřednictvím krátkodobých stáží v zahraniční u partnerských institucí

- Soubor workshopů a přednášek zahraničních specialistů.

- Soubor mimovýukových přednášek pedagogů v rámci praxí - optimální využití laboratorního zázemí řešitelských pracovišť.

- Zvýšení jazykové kvalifikace pedagogů.


 

Zdůvodnění potřebnosti:

Projekt reaguje na aktuální potřebu zkvalitnění výuky předmětů na dvou univerzitách, která byla ověřena dotazníkovým šetřením mezi studenty ÚHV FPF SU. Podobný problém dlouhodobě pociťuje také partner – CN VŠB-TUO. Vzájemná spolupráce je založena na výměně zkušeností a poskytnutí vlastního know-how.

Interdisciplinární přístup v dotčených oborech vytvoří efektivně a dlouhodobě fungující systém VŠ vzdělávání a přípravy absolventů pro uplatnění v praxi vyplývající z Dlouhodobého záměru SU, VŠB-TUO i MŠMT ČR.

Projekt předpokládá:

- využití inovovaných podpor studia a zavádění moderních vzdělávacích metod do výuky a jejich prostřednictvím snížit studijní neúspěšnost při zachování kvality vzdělávání (viz příloha Kompatibilita řešení projektu s dlouhodobým záměrem SU).

- koncept inovování kurzů vycházející z odborné diskuze, která se vede v případě ochrany kulturního dědictví již několik desítek let. Model představený v projektu kopíruje třetí směrnici o vzdělání, které vydalo nejvýznamnější profesní sdružení European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (viz příloha č. 6 ECCO III Professional Guidelines). Tento model převzala i AMG ČR. Komise konzervátorů-restaurátorů, která je zástupcem ČR v této organizaci (viz příloha č. 7 Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR). Tento model zatím nebyl v ČR aplikován. Jedná se o propojení humanitní a přírodovědné složky vzdělání spolu s dostatečnou dotací praktické výuky v obou oblastech.

- třetím nutným pilířem je odborná praxe. SZM, SU a VŠB-TUO mají všechny předpoklady pro naplnění této koncepce. Obdobně studijní kurzy na technické univerzitě postrádají humanitní složku a praktické výuce chybí možnost práce s historickými materiály. Tento projekt vytváří novou úroveň spolupráce společenskovědních a technických oborů v kombinaci s praxí zajišťovanou SZM.

V souladu s takto zjištěnými požadavky byly navrženy klíčové aktivity, které budou v rámci projektu řešeny.


 

Popis cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

1. cca 600 studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů historie, historie-muzeologie, archeologie, středověké archeologie, dějin kultury a ochrany kulturního dědictví (studijní program Historické vědy), bude podpořeno při účasti na přednáškách, workshopech a seminářích vedených na základě inovovaných a modernizovaných didaktických metod a postupů, které zajišťuje KC ÚHV FPF SU.

2. cca 200 studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, kde výuku zajišťuje CN VŠB-TUO (studijní program Nanotechnologie). Studenti budou podpoření při účasti na přednáškách, workshopech a seminářích vedených na základě inovovaných a modernizovaných didaktických metod a postupů.

Cílem je posílení interdisciplinarity dotčených oborů, propojení a studentů s praxí. Všechny tyto kroky zvyšují možnosti uplatnění po absolvování studia na trhu práce, jakož i posílení flexibility a kreativity absolventů.

3. Pedagogové KC FPF SU a CN VŠB-TUO s potenciálem růstu kvalifikace. Tito pracovníci budou podpořeni jako účastníci studijních pobytů na zahraničních pracovištích za účelem zvyšování jejich odborných a jazykových kompetencí. Také jako účastníci odborných školení, workshopů, jakož i specializovaných jazykových kurzů.

Podpora studentů denního studia i pedagogicko-vědeckých pracovníků odpovídá dlouhodobému záměru rozvoje SU a VŠB-TUO, zejména záměrům: rozvíjet progresivní formy a metody vzdělávání inovací výukových materiálů předmětů, vytvořením moderních studijních opor a multimediálních výukových pomůcek; trvale vytvářet podmínky pro širší zapojení špičkových pracovníků z praxe do vědecké, výzkumné, vzdělávací a umělecké činnosti a podporovat a rozvíjet služby koncipované k podpoře výuky a vzdělávání, především v oblastech nových výukových materiálů, audiovizuálních záznamů a videokonferenčních technologií. Více viz příloha Kompatibilita řešení projektu s dlouhodobým záměrem SU a VŠB-TUO.


 

Zapojení a motivace cílové skupiny:

1. Studenti SU a VŠB-TUO budou díky meziuniverzitní spolupráci s mezinárodním přesahem přímými účastníky výuky nových a inovovaných předmětů. Současně se budou pravidelně podílet na hodnocení kvality inovací (formou dotazníků vždy na konci akademického roku). Výuka na základě interdisciplinárního principu a začleněná do rámce systematické odborné praxe jim umožní získat kvalitnější znalosti a dovednosti, které uplatní v prostředí současného trhu práce EU. Vyšší uplatnitelnost na trhu práce bude studenty motivovat k hlubšímu studiu. Další motivací studentů bude zapojení odborníků ze zahraničí a praxe do výuky, což povede k větší informovanosti o možnostech rozvoje kvalitní mezioborové spolupráce. Konkurenceschopnost studentů bude klíčovou motivací pro studium na SU a VŠB-TUO.

2. Akademickým a ostatním pracovníkům ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO projekt umožní rozšíření znalostí v oblastech nových metod výuky, jejich zprostředkovávání a gramotnosti v oblasti ITC. Motivací pro absolvování příslušných kurzů, školení, workshopů a zvyšování jazykových kompetencí bude, že takto získané znalosti a dovednosti dále použijí při inovaci jimi vyučovaných předmětů. Další motivací také bude finanční ohodnocení za inovace výukových materiálů, způsobu výuky a tvorbu studijních opor s ohledem na využití moderních metod výuky. Zvýšení kvality absolventů zainteresovaných pracovišť povede k zvyšování povědomí o kvalitě pracoviště a odborném růstu pedagogů mezi případnými zaměstnavateli. Díky krátkodobých stáží si budou osvojovat principy moderních vzdělávacích metod VŠ výuky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Za účelem uplatnění konkrétních aplikací specializovaných postupů, které budou zahrnuty do výuky, jsou VŠ pracovníci maximálně motivováni pro spolupráci s praxí.


 

Přínos pro cílovou skupinu:

1. Pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů bude přínosem:

- zvýšení jejich odborné kvalifikovanosti a zvýšení konkurenceschopnosti v praxi a na trhu práce nejen v rámci ČR, ale i EU.

- zisk vysoké odborné kvalifikace v souladu s požadavky potenciálních zaměstnavatelů a s tím související zvýšení konkurenceschopnosti v praxi

- zásadní prohloubení vzdělávacího potenciálu díky souboru inovací výuky, jako např. vytvoření moderních studijních opor a inovace stávajících předmětů včetně výukových materiálů, vytvoření nových předmětů s důrazem na praktickou stránku výuky

- zkvalitnění stávající výuky modernizací didaktických metod prostřednictvím vytvoření a využívání multimediálních studijních pomůcek v zájmu prohloubení větší názornosti studovaných témat

- zvýšení atraktivity výuky prostřednictvím zařazení přednášek, seminářů a workshopů vedených špičkovými tuzemskými i zahraničními odborníky

- začlenění studia do mezioborové spolupráce v rámci ÚHV FPF SU, CN VŠB-TUO a SZM

- zvýšení jazykových a odborných kompetencí

2. Pro pedagogicko-vědecké pracovníky ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO bude přínosem:

- zvýšení jejich jazykových kompetencí formou cizojazyčných kurzů

- rozvoj jejich odborných kompetencí prostřednictvím zahraničních stáží a pobytů

- inovace dosavadní VŠ výuky modernizací stávajících předmětů a vytvořením předmětů nových včetně přípravy moderních studijních opor

- rozvoj didaktických dovedností v rámci interdisciplinárních přístupů při ochraně kulturního dědictví

- překonání limitů dosavadních vzdělávacích aktivit s přímým dopadem nejen pro jejich osobní rozvoj, ale i pro rozvoj komplexního vzdělávání