Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus

Aktuality

15. 12. 2013

  • Mezi důležité výstupy spojené s inovací oboru Lázeňství a turismus nepochybně patří nové kurzy, díky jejichž organizaci a následné realizaci došlo k pilotnímu ověření správného směru změn a jejich následné zařazení přímo do studijního plánu výše uvedeného oboru. Podstatou inovace bylo v prvé rozdělení předmětu Nápojová kultura na dva dílčí, na sebe navazující kurzy, z nichž každý se věnuje relativně uzavřenému celku témat. Navazující změnou pak bylo zavedení dvou nových kurzů a následně předmětů, a to Výběrový seminář I. a Výběrový seminář II. Kromě uvedených změn byly zavedeny v rámci inovace oboru další dva nové předměty, a to Mystery shopping a Evropská gastronomie.

10. 12. 2013

  • Nedílnou součástí aktivit i posledním období realizace projektu byla organizace pilotních vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu vysokoškolských studentů v návaznosti na zpracování a průběžné vydávání studijních materiálů. Jejich smyslem bylo ověřit, zda připravená struktura i obsah studijních opor odpovídá požadavkům profilu absolventa i trhu práce. Na realizaci kurzů se mimo jiné podíleli v roli lektorů odborní experti z praxe – Ing. Šebestová (zkušenosti z řízení pobočky cestovní kanceláře, ČSA, v současné době ředitelka hotelu), dále doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. (zkušenosti z vedení cestovní kanceláře, vysokoškolský pedagog věnující se problematice cestovního ruchu, udržitelného rozvoje a dalších aktuálních témat) a Bc. Dan Tyleček (obchodní náměstek a člen představenstva společnosti Ostravské výstavy, a. s.).
sebm1.jpg sebm2.jpg sebm3.jpg sebm4.jpg

20. 11. 2013

Závěrečná konference k projektu

  • Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 se uskutečnila závěrečná konference k projektu „Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus“ CZ.1.07/2.2.00/15.0177. Vlastní projekt byl realizován Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v období let 2011 – 2013, a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Smyslem konference bylo zhodnotit jednotlivé fáze realizace projektu a vyhodnotit míru naplnění harmonogramu i monitorovacích indikátorů vymezených při přípravě vlastní koncepce.

Odkaz na fotogalerii

Více PROJEKTIL 09/2013 (str. 5 a str. 7)

3. 10. 2013

Zahraniční cvičný průvodcovský zájezd

  • Ve dnech 20. – 26. 9. 2013 se uskutečnily 2 zahraniční cvičné průvodcovské zájezdy. Jako cílové destinace byly vybrány Švýcarsko a Nizozemí. Úkolem bylo vytvořit a realizovat forfaitový zájezd do zahraničí v délce 1 týdne. Studenti museli při přípravě i realizaci využít všechny dosavadní zkušenosti a transformovat je na konkrétní produkt. Z důvodu realizace v zahraničí bylo nezbytné připravit se na možný výskyt problémových situací a jejich řešení v cizím jazyce. K úspěšnému vykonání tohoto předmětu museli studenti pod vedením vyučujících zvládnout rozdělení jednotlivých pracovních pozic/funkcí a řešení veškerých zadaných úkolů během přípravy (včetně administrativní části) a následně rovněž realizaci zájezdu v zahraničí včetně osobního průvodcování a zvládnutí technických rolí. Vzhledem k celkovému počtu studentů v ročníku došlo k rozdělení do tří skupin, z nichž dvě připravovaly zájezd do Švýcarska a jedna do Nizozemí.

Odkaz na fotogalerii (Švýcarsko 2013)

Prezentace Nizozemí 2013, prezentace Švýcarsko 2013.

Leták Nizozemí 2013 a leták Švýcarsko 2013

Článek studenti 1, článek studenti 2 (Švýcarsko).

30. 9. 2013

  • V průběhu realizace projektu byly připraveny další studijní materiály – Příprava a řízení projektů, Nápojová kultura 2 – nealkoholické nápoje, Základy pracovního práva 1, Marketing služeb a cestovního ruchu, Deutsch in Kurwesen, Management und Marketing, Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu a v neposlední řadě Geografie cestovního ruchu I.

7. 5. 2013

  • Dne 30. 4. 2013 se v rámci projektu OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0177 uskutečnila přednáška doc. RNDr. Pavla Plesníka, Ph.D., který se ve svém vystoupení zaměřil na světové dědictví UNESCO se zvláštním zřetelem na kulturní a přírodní památky na Slovensku.

29. 4. 2013

Tuzemský cvičný průvodcovský zájezd

  • Během letního semestru 2. ročníku byl připraven a uskutečněn tuzemský zájezd. Směřoval do Karlovarského kraje (z důvodu značné koncentrace lázeňských zařízení v této lokalitě) a uskutečnil se v termínu od 22. do 24. dubna 2013. V rámci této aktivity si studenti připravili program obsahující odborné exkurze jak v Karlových Varech, tak i Františkových a Mariánských Lázních. Nedílnou součástí zájezdu byla návštěva hradu Loket i zámku Bečov nad Teplou. Poslední část programu byla věnována návštěvě zámku Chyše včetně prohlídky zámeckého pivovaru – o fundovaný výklad se postaral přímo majitel zámku p. Lažanský.

Odkaz na fotogalerii

9. 4. 2013

  • Dne 8. 3. 2013 se uskutečnila v rámci projektu OPVK Lázeňství & turismus reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0177  přednáška odborníka z praxe Ing. Josefa Krůžely, CSc. - emeritního generálního ředitele Lázní Luhačovice a.s., který studentům sdělil zajímavé informace z oblasti řízení lázeňských subjektů. Mj. se zaměřil na podmínky provozování lázní, na legislativní normy v oboru včetně aktuálních změn a dalších příkladů týkajících se lázeňských provozů.

28. 2. 2013

  • V rámci projektu OPVK Lázeňství & turismus reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0177 jsou v návaznosti na vytvořené studijní materiály průběžně realizovány odborné kurzy pro cílovou skupinu - studenti, např. Hospitality English; Deutsch in Gastronomie, Hotelwesen und Tourismus a Nápojová kultura.

Články

Plné verze článků najdete na http://www.slu.cz/slu/cz/rozvoj/crp/dokumenty/projektil_crp.

(kliknutím na náhled článku zobrazíte plný text)

Materialy 2

 

Materialy

 

Nový projekt -m