Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí, reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0014

Souhrnné informace o projektu

 

Název projektu: Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí
Zkrácený název projektu: Interdis.vzděl.v ICT s jazyk.kom
Anglický název projektu: ICT Interdisciplinary education with foreign language ability
Zahájení projektu: 1. 2. 2012
Přepokládané ukončení projektu: 31. 1. 2015

 

V ČR je velká poptávka po odbornících s dobrými ICT a jazykovými kompetencemi a mezioborovou uplatnitelností. Konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce výrazně napomůže spolupráce ústavů růz. odborností a jejich spolupráce se subjekty v soukromém sektoru s důsledkem zvýšení zmíněných kompetencí. Cílovými skupinami jsou studenti všech stupňů studia a akademičtí a ostatní pracovníci zapojených ústavů. Podstatou projektu je inovace studijních programů se zaměřením na jazykové a ICT kompetence a mezioborovou spolupráci. V rámci projektu bude podpořeno zapojení expertů z praxe do vyučovacího procesu (přímo i podporou stáží studentů ve firmách) a podpořeny mobility VŠ pracovníků i studentů především doktorského studia do zahraničí. Na řešení projektu se bude podílet realizační tým SU, partneři a zahraniční odborníci.

Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FPF SU v Opavě na období 2011-2015.

 

Financování, infrastruktura

  • Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Infrastruktura pro jednotlivé klíčové aktivity je poskytována partnery projektu.

 

 

opvk_su_ivict.png