Projekty

Fond rozvoje vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.

Těmito finančními prostředky jsou dotovány v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva.

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol a proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy - viz § 18 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Fond rozvoje vysokých škol je rovněž označení pro strukturu společných orgánů Rady vysokých škol a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Činnost orgánů Fondu rozvoje vysokých škol zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.

Výbor Fondu rozvoje vysokých škol shromažďuje návrhy na tématické okruhy, formuluje jejich zadání a předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Radě vysokých škol návrh na vyhlášení výběrového řízení na projekty.

Po schválení návrhu vyhlášení výběrového řízení předsednictvem Rady vysokých škol a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je vyhlášeno výběrové řízení pro další kalendářní rok. Do této soutěže se mohou přihlásit se svými projekty pracovníci a studenti vysokých škol.

Výbor Fondu rozvoje vysokých škol předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro každý rozpočtový rok návrh na výši a skladbu celkových finančních prostředků Fondu. Předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy rovněž návrh na poskytnutí dotace pro řešení jednotlivých projektů, schválených ve výběrovém řízení.

Návrh Výboru Fondu rozvoje vysokých škol na výši a skladbu dotace pro řešení projektů projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se svými vnitřními předpisy. O změně závazných ukazatelů dotace rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpravidla na návrh Výboru Fondu rozvoje vysokých škol. Výbor na základě žádosti vysoké školy rozhoduje o věcné změně v použití kapitálových dotací, jakož i o přesunech mezi položkami běžných dotací při řešení projektu, pokud tak bylo stanoveno ve vyhlášení výběrového řízení.