Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.

Email: pavlina.rabasova@fvp.slu.cz

Publikační činnost

Články v odborných recenzovaných periodikách

RABASOVÁ, P. Obsahová validizace ošetřovatelské diagnózy neefektivní kojení v kontextu neonatologického ošetřovatelství. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2019;10(1): 44–62. ISSN 1804-3682. (indexace: ERIH PLUS)

TAJDUŠOVÁ, L. a RABASOVÁ P. Problematika holení vlasů před neurochirurgickou operací. Ošetřovatelské perspektivy. 2018;1(2):13-28. ISSN 2570-785X. DOI: 10.25142/osp.2018.014. 

MATYSOVÁ, A. a RABASOVÁ, P. Compliance rodičů a dětí s astma bronchiale při dodržování režimových opatření. Ošetřovatelské perspektivy. 2018;1(1): 47–61. ISSN 2570-785X.

RABASOVÁ, P. Content validation of nursing diagnosis of deficient fluid volume [dehydration] in the context of neonatological nursing. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017;8(2): 622–631. ISSN 2336-3517. (indexace: BMČ, SCOPUS, EBSCO, DOAJ, HINARI)

RABASOVÁ, P. Validation studies of nursing diagnoses in neonatology. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016;7(1): 402–410. ISSN 2336-3517. DOI: 10.15452/CEJNM.2016.07.0007 (indexace: BMČ, SCOPUS, EBSCO, DOAJ, HINARI)

RABASOVÁ, P. a SIKOROVÁ, L. Spolehlivost klinických ukazatelů novorozenecké sepse. Praktický lékař. 2015;95(3):131–140. ISSN 0032–6739. (SCOPUS)

RABASOVÁ, P. a SIKOROVÁ, L. Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ). Praktický lékař. 2014;94(4):184–189. ISSN 0032–6739. (SCOPUS)

RABASOVÁ, P. a SIKOROVÁ, L. Dotazník Newborn Scale of Sepsis – česká verze (SOS-CZ) pro hodnocení rizika sepse u novorozenců. Praktický lékař. 2012;92(10-12):558–562. ISSN 0032–6739. (SCOPUS)

 

Příspěvky ve sborníku

Abstrakt:

RABASOVÁ, P. Abstract: Predictors of neonatal sepsis and possibilities of their monitoring. XII INTERNATIONAL SYMPOSIUM „NURSING THE FOUNDATION OF CARE. INNOVATIVE SOLUTIONS IN NURSING. Poland: Rzeszow, 26-27 September 2019.

RABASOVÁ, P. Abstrakt: Výsledky obsahové validizace ošetřovatelské diagnózy Neefektivní kojení (00104) u novorozenců. Pediatrcs: Scientific medical journal. 2019, 14(2):45. ISSN 1336 - 863X. (inedxace: Slovenská národní bibliografie)

RABASOVÁ, P. Výsledky obsahové validizace ošetřovatelské diagnózy snížený objem tekutin [dehydratace] u novorozenců. In: Sborník abstraktů. Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy ve zdravotnických vědách“. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.


RABASOVÁ, P. Edukace žáků základních škol v provádění základní kardiopulmonální resuscitace. In: Sborník. Mezinárodní vědecká konference „Pacient je naší prioritou“. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 24. 11. 2016. ISBN 978-80-7510-226-3.


RABASOVÁ, P. a SIKOROVÁ, L. Možnosti ošetřovatelského hodnocení rizika sepse u novorozenců. In: Sborník abstraktů II. Studentská vědecká konference LF OU v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. ISBN N/A.

RABASOVÁ, P. Hodnoticí nástroje a škály k ošetřovatelskému hodnocení sepse u novorozenců. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství III. Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-012.

RABASOVÁ, P. a SIKOROVÁ, L. Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ). Pediatrie pro praxi. Abstrakta, 2013, roč. 14, s. 44. ISSN 1803-5892.

RABASOVÁ, P. a SIKOROVÁ, L. Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců. Pediatria, 2011, roč. 6, s. 27. ISSN 1336 - 863X.

 Plný text:

CIESLAROVÁ, K. a RABASOVÁ, P. Komunikace s dětmi s autismem během hospitalizace v nemocnici. In: Sborník. Mezinárodní vědecká konference „Pacient je naší prioritou“. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-226-3.

 

Učební texty

RABASOVÁ, P. Nursing care for newborns. Podpůrný studijní text v rámci projektu „Podpora rozvoje zahraničních vztahů a spolupráce FVP“ v rámci Institucionálního plánu SU 2014. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. 44 s.

 

Vědeckovýzkumná činnost

Řešitel: Projekt MZČR - Podpora zdravotní gramotnosti v oblasti základní kardiopulmonální resuscitace u dětí mladšího školního věku. Registrační číslo projektu OKR/6/4113/2019.
Řešitel: Grantový projekt IGS/13/2016 - Obsahová validizace definujících charakteristik vybrané ošetřovatelské diagnózy NANDA International u novorozenců v kontextu českého ošetřovatelství, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství.

Řešitel: Grantový projekt SGS4/LF/2012 - Využití zahraniční škály Newborn Scale of Sepsis (SOS) k hodnocení rizika sepse u novorozenců ve vybraných nemocnicích, Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence.