Telefonní kontakty

01

+420 553 684 134

Místnost

01

C-418

PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Email: miroslav.pilat@fvp.slu.cz

Publikační činnost


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PILÁT Miroslav. Analýza potřeb vybraných cílových skupin na území statutárního města Opavy, jako nástroj podpory sociálního začleňování v kontextu sociální práce. In SMUTEK, Martin, ed. Sociální začleňování v kontextu sociální práce – Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 12. a 13. 9. 2019. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s.   244-259. ISBN 978-80-7435-767-1.

PILÁT Miroslav. Příklad participace uživatelů na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouc. Sociální práce/sociálná práca, 2019, ročník 19, č. 5. ISNN: 1213-6204. Online prakticko-publicistická část časopisu – rozhovor.

HRUŠKA, Lubor, Andrea HRUŠKOVÁ, Jiří TOŠNER, Miroslav PILÁT a kol. Analýza stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. Ostrava: ACCENDO, 2018.

PILÁT Miroslav. Asistent sociální péče jako nástroj podpory setrvání lidí v jejich přirozeném prostředí. In: GAŽIKOVÁ, Helena a Magdaléna HORÁKOVÁ, eds. Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie Labor socialis s medzinárodnou účasťou, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 20. septembra 2018. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s.15-21. ISBN 978-80-558-1367-7.

PILÁT Miroslav. Asistent sociální péče jako institut intervence směřující k podpoře setrvávání osob v jejich přirozeném prostředí. In: TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana a Markéta PÍŠOVÁ, eds. Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny. Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIV. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 22. až 23. září 2017. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 53-60. ISBN: 978-80-7435-708-4.

PILÁT, Miroslav. Organizační kultura veřejné správy a komunitního plánování sociálních služeb – kolize či vzájemné soužití? Verejná správa a spoločnosť, 2018, ročník XIX., č. 2, s. 22-39. ISNN  1335-7182.

PILÁT, Miroslav. Institut asistenta sociální péče jako nástroj podpory setrvávání osob v jejich přirozeném prostředí. Verejná správa a spoločnosť, 2017, ročník XVIII., č. 2, s. 91-106. ISNN  1335-7182.

PILÁT, Miroslav. The Program of Crime Preventionand social Pathology in the Czech Republic – chosen aspects. Social Pathology and Prevention. 2017, Vol. III, Iss. 2, pp. 53-75. ISSN 2464-5877 (Print), ISSN 2464-5885 (Online).

STANOEV Martin, Miroslav PILÁT, Michal KUDĚLA a Jan BEZĎEK. Souhrnná výzkumná zpráva: Analýza potřeb vybraných cílových skupin sociálních a souvisejících služeb na území statutárního města Opavy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, CEV, 2016.

PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015.  ISBN 978-80-262-0932-4.

Okálová, Oľga, Anna Kútniková, Zuzana Gejdošová a Miroslav Pilát. Experience with an Identification of Evidence about Mother's Drinking Alcohol During Pregnancy within a Framework of 4-Digit Code Diagnostics of Fetal Alcohol Syndrome Disorder (FASD). Social Pathology and Prevention. 2015, Vol. I, Iss. 2, pp. 67–79. ISSN 2464-5877 (Print), ISSN 2464-5885 (Online).

 

PILÁT, Miroslav. Social reform 2012 i the Czech Republic-chosen aspects. In: ŽILOVÁ, Anna, Alena NOVOTNÁ, Venus M. JOSEPH & al., eds. European and global contexts of poverty in the period of social and demographic transformations of the society. Milano: EDUCatt, 2014, s. 179-188. ISBN 978-88-6780-072-8.

JANÁK, Dušan, Miroslav PILÁT, Jan BEZDĚK. Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu. Situační analýza Osoblažska a možnosti jeho socioekonomického rozvoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. 133 s. ISBN 078-80-7248-3.(33 %)

PILÁT, Miroslav. Metoda komunitního plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. Speciální pedagogika. 2014, ročník 24, č. 2, s. 104-124. ISSN 121-2720. (100%)

PILÁT, Miroslav. The Program of Crime Preventionand social Pathology in the Czech Republic. Ružomberok: Verbum, Publishing  Catholic University in Ruzomberok, 2013. 107 s. ISBN 978–80-561-0094-3. (100%)

 

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ AKTIVITY

2012-13; Agentura pro sociální začleňování ČR Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování ČR v roce 2012 a 2013.

Výstup projektu: JANÁK, Dušan, Miroslav PILÁT a Jan BEZDĚK. Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu. Situační analýza Osoblažska a možnosti jeho socioekonomického rozvoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 078-80-7248-3.

2013-14; Projekt ESF OP LLZ Efektivní plánování sociálních služeb ve městě Bruntál (CZ.1.04/3.1.03/97.00008).

Výstup z projektu: IV. Komunitní plán sociálních služeb na území města Bruntálu 2015-17.

2014; Projekt MMR ČR.  Komunitně vedené strategie místního rozvoje pro programové období 2014-2020.

Výstup z projektu: STANOEV, Martin, Dušan JANÁK, Jan BEZDĚK a Miroslav PILÁT, M. Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 akční skupiny Rozvoj Krnovska [online]. Opava: 2014. [cit. 2014–12-9]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/82db3466-48a3-4aa5-abc5-5d6f1228a5f4/Profil-uzemi-ISU-MAS-Rozvoj-Krnovska-o-p-s-finalni-verze-Times.pdf.

2015-16; Projekt Statutárního města Opavy. Analýza potřeb vybraných cílových skupin sociálních a souvisejících služeb na území statutárního města Opavy.

Výstup z projektu: STANOEV Martin, Miroslav PILÁT, Michal KUDĚLA a Jan BEZĎEK. Souhrnná výzkumná zpráva: Analýza potřeb vybraných cílových skupin sociálních a souvisejících služeb na území statutárního města Opavy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, CEV, 2016.

2017-2018; Projekt MV ČR Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724).

Vstup z projektu: Koncepce dobrovolnictví v ČR.

2018-2019; Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku“

(Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006592) / spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Řešitel projektu: Město Otrokovice.

Metodik KPSS: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

2018-20; Projekt TAČR Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst (TL 01000015).

Spoluřešitel projektu: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Projekt NAKI II Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice (č. DG18P02OVV064). Ministerstvo kultury ČR.

Řešitel projektu: Právnická fakulta UK v Praze, Fakulta veřejných politik SU v Opavě, Ústav pro soudobé dějiny a Zemské slezské muzeum.

RP ostatní řešitel příjemce: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Doba řešení projektu: 2018-2021