doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Email: martin.kaleja@fvp.slu.cz


Assoc. Prof. Martin Kaleja (degree/qualification:  doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.) is the Head of Research Centre for Social Inclusion, Faculty of Public Policies. He obtained his qualification in:  Special Education (habilitation, doctoral degree, academic doctoral degree, master degree) and Social Pedagogy (academic doctoral degree, master degree).

His research interest: people with psycho-social disorders in educational process, social justice, special educational needs, inclusive approach and education, multicultural education.


WebSite :  http://martinkaleja.czPublikační činnost

Assoc. Prof. Dr. Martin Kaleja, PhD., Head of Research Centre for Social Inclusion, Faculty of Public Policies, Silesian University in Opava, obtained his qualification in Special Education (habilitation, doctoral degree, master degree) and Social Pedagogy. His research interest:

  • people with psycho-social disorders (conduct disorders, behavioural problem) in educational process
  • social justice and equality, multicultural education, social and school inclusion/exclusion
  • special educational needs, inclusive approach in school education
  • higher educational system.

Výběr vědeckých a odborných monografií

 Editor a spoluautor  - vydané v Německu, v angličtině

 KYUCHUKOV, H.; KALEJA, M.; SAMKO, M.  (Eds.)  2014.  Roma 01: Linguistic, Cultural, and Educational Issues of Roma. München : LINCOM GmbH,  ISBN 9783862885824

 Editor a spoluautor  - vydané na Slovensku, ve slovenštině-češtině

 KALEJA, M., PREČUCHOVÁ-ŠTEFANOVIČOVÁ, A., ŠULOVSKÁ, M., SMETANOVÁ, D. 2014. Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základnych škôl. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-89726-17-2.

 KALEJA, M., PREČUCHOVÁ-ŠTEFANOVIČOVÁ, A., ŠULOVSKÁ, M. 2014. Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základnych škôl. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-89726-18-9.

 Editor a spoluautor  - vydané v angličtině

 KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2014. School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: Basic Description of the Current Situation. Ostrava: Faculty of Education, University of Ostrava. ISBN 978-80-7464-629-4.

 KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2012. The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education. Ostrava: Faculty of Education, University of Ostrava. ISBN 978-80-7464-171-8.

Jediný autor

KALEJA, M. 2015. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-160-0.

KALEJA, M. 2014. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-544-0.

KALEJA, M. 2013. Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-233-3.

KALEJA, M. 2013. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-396-5.

KALEJA, M. 2011. Romové a škola versus rodiče a žáci. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-943-8.

 Editor a spoluautor

 KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2016. Školská inkluze versus exkluze. Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7464-840-3 / ISBN 978-80-7464-841-0 (online).

KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E., ADAMUS, P., MÜHLPACHR, P. 2015. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-167-9.

KALEJA, M. et al. 2014. Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-630-0.

KALEJA, M. et al. 2014. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-674-4.

KALEJA, M. et al. 2013. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-475-7.

KALEJA, M. et al. 2012. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-175-6.

KALEJA, M., KOVÁŘOVÁ, R., ZEZULKOVÁ, E., FRANIOK, P. 2012. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-174-9.

KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E., FRANIOK, P. 2011. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-022-3.

FRANIOK, P., KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2010. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-921-6.

KALEJA, M., KNEJP, J. (Eds.) 2009. Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-708-3.

Editor

KALEJA, M. et al. 2014. Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-692-8.

 Spoluautor

ADAMUS, P., ZEZULKOVÁ, E., KALEJA, M., FRANIOK, P. 2016. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-884-7.

ADAMUS, P., FRANIOK, P., KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2015. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-798-7.

 závěrečná výzkumná zpráva s parametry vědecké monografie

 Editor a spoluautor

KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2015. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978–80–7510–159-4.