doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Email: martin.kaleja@fvp.slu.cz

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., působí ve funkci vedoucího Výzkumného centra pro sociální začleňování na FVP SU v Opavě. Kvalifikací je pedagog, speciální pedagog a sociální pedagog s více než 19tiletou pedagogickou praxí. Na akademické půdě začal být činný od roku 2006. Na SU působí od roku 2010, nejdříve externě a od roku 2013 interně.. Habilitoval se v roce 2015 na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jeho pedagogická, vědecko-výzkumná, lektorská a jiná odborná činnost směřuje k následujícím oblastem: inkluzivní výchova a vzdělávání napříč všemi stupni  školské vzdělávací soustavy; edukace osob s poruchou chování, s problémovým chováním a s projevy rizikového chování;  sociální spravedlnost ve vzdělávání, multikulturní a interkulturní edukace a institucionální edukace romských dětí, žáků a studentů. Jako odborník, konzultant, hodnotitel a také jako člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, předseda Výboru pro vzdělávání Romů při Úřadu Vlády ČR  a člen mnoha jiných subjektů úzce spolupracuje s Radou Evropy, MŠMT, NIP ČR, ČŠI,  ČPdS a s mnoha dalšími institucemi, včetně sektoru NNO. Jako akademický pracovník úzce spolupracuje s kolegy z několika domácích, slovenských i polských univerzit či vysokoškolských institucí. S agendou projektových záměrů, s realizací a vedením projektových týmů, evaluačních procesů či s poskytováním odborného konzultanství má mnohaleté zkušenosti. Působil nebo působí jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel národních i nadnárodních projektů. Působil také jako národní výzkumník v komparativní evropské studie OSF, UNICEFa REF. 

Assoc. Prof. Martin Kaleja (degree/qualification:  doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.) is the Head of Research Centre for Social Inclusion, Faculty of Public Policies. He obtained his qualification in:  Special Education (habilitation, doctoral degree, academic doctoral degree, master degree) and Social Pedagogy (academic doctoral degree, master degree). His research interest: people with psycho-social disorders in educational process, social justice, special educational needs, inclusive approach and education, multicultural education.


Web :  http://martinkaleja.czPracoviště

01

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 171

Místnost

01

C-512