Právní oddělení

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Slezské univerzitě v Opavě

 1. Preambule
 2. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje Slezská univerzita v Opavě subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

 3. Správce osobních údajů
 4. Správcem osobních údajů je Slezská univerzita v Opavě, IČO: 47813059, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava (dále jen „SU“). SU je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání SU svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

 5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 6. Pověřencem pro ochranu osobních údajů SU je Ing. Pavla Sedlářová, jejíž kontaktní informace jsou uvedeny zde. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 7. Zásady pro zpracování osobních údajů na SU
 8. SU považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje ji velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službou, kterou na SU využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy

 9. Účely zpracování osobních údajů
 10. Při naplňování svého poslání zpracovává SU osobní údaje pro následující účely:

  • Vzdělávací činnost
      • Studium
      • Výuka
      • Přijímací řízení
      • Výměnné pobyty
      • Celoživotní vzdělávání
      • Knihovní služby
  • Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
      • Řešení projektů
      • Pořádání odborných konferencí
      • Publikační a vydavatelská činnost
      • Habilitační a profesorská řízení
  • Administrativa a provoz organizace
      • Personalistika a mzdy
      • Ekonomika a účetnictví
      • Správa majetku
      • Provozní agendy
      • E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť)
  • Ochrana majetku a bezpečnost
      • Kamerové systémy
      • Přístupy do zabezpečených prostor
      • Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
      • Zpracování bezpečnostních incidentů
  • Komerční činnost
      • E-shop
      • Stravovací a ubytovací služby
      • Smluvní komerční činnost
  • Informační a propagační činnost
      • Weby
      • Propagace
      • Absolventi

 11. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme
 12. SU zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

  • Zaměstnanci (osoby v pracovně-právním vztahu k SU)
  • Studenti (osoby účastnících se všech forem vzdělávání na SU)
  • Uchazeči o studium (osoby účastnící se přijímacího řízení ke studiu na SU)
  • Absolventi (osoby, které v minulosti studovaly na SU)
  • Externí spolupracovníci (osoby bez pracovněprávního vztahu na SU zapojené do vzdělávacích, výzkumných, smluvních a dalších aktivit SU)
  • Účastníci výzkumu (osoby zapojené v roli zkoumaných subjektů do výzkumných aktivit a projektů)
  • Zákazníci (osoby využívajících či nakupující služby a produkty SU)
 13. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 14. SU zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

  • Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)
  • Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
  • Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění)
  • Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.)
  • Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)
  • Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.)
  • Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
  • Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)
  • Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.)
 15. Právní důvody pro zpracování osobních údajů
 16. Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

  • Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:
  • Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

  • Plnění smlouvy:
  • Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.

  • Souhlas subjektu údajů:
  • Souhlas, který jste nám udělil ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

  • Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
     • ochraně majetku a zamezení podvodům,
     • předávání osobních údajů v rámci součásti univerzity pro vnitřní administrativní a provozní účely,
     • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.
 17. Předávání osobních údajů
 18. Za účelem naplnění zákonných povinností může SU předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně SU je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

 19. Doba uchování osobních údajů
 20. Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat a v souladu s platným skartačním plánem jsou pak zlikvidována nebo archivována. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 21. Uplatnění práv subjektu údajů
 22. Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů a to zasláním žádosti do datové schránky SU qw6j9hq, e-mailem elektronicky podepsaným osobním certifikátem na pověřence gdpr-dpo@slu.cz nebo prostřednictvím písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem, doručené na adresu podatelny. Před zpracováním žádosti má SU právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

  Bližší informace o rozsahu Vašich práv jsou uvedeny zde.


  25. května 2018