Oddělení vztahů s veřejností

Noviny Slezské univerzity

2012-01-1.jpgNoviny Slezské univerzity vydával jako svůj informační materiál rektorát Slezské univerzity (SU) v Opavě v období od června 1995 do ledna 2012. Jednotlivé ročníky tvořilo 4-5 vydání v průběhu každého akademického roku. Periodikum vycházelo v nákladu až 2,5 tisíce výtisků,  distribuováno bylo nejen studentům a pedagogům, ale též frekventantům Univerzity třetího věku, všem českým vysokým školám, partnerským univerzitám na Slovensku a v Polsku, významným osobnostem veřejného života a samosprávám obcí a měst, v nichž součásti Slezské univerzity sídlí.

Obsah novin byl je převážně zpravodajský, nechyběly ovšem ani příspěvky pedagogů o odborných akcích, které univerzita, její součásti a odborná pracoviště buď přímo pořádaly, nebo na nichž měla SU svými pracovníky zastoupení. Noviny usilovaly o vyváženost materiálů zachycujících život učitelské i studentské části akademické obce.