Informace k osobní přítomnosti uchazečů o studium na přijímací zkoušce

Uchazeč o studium se může osobně účastnit přijímací zkoušky, pokud nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň předloží

 • doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku PCR testu nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo
 • doklad vystavený určeným zaměstnancem součásti (fakulty, vysokoškolského ústavu Slezské univerzity v Opavě) o provedení samotestu, nebo
 • doklad ověřující laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu.

V Opavě dne 10. května 2021

 
Informace k požadavkům na maturitní zkoušky 2021

Dovolujeme si informovat uchazeče o studium, že konkrétní způsob složení maturitní zkoušky v roce 2021 nebude mít vliv na přijetí ke studiu ani na možnost zápisu do studia. Slezská  univerzita v Opavě nebude posuzovat, zda uchazeči absolvovali nepovinnou profilovou zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka) či nikoliv, ani to, zda jim díky pomoci ve zdravotnictví bude splnění didaktického testu úředně uznáno. Rozhodující je prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky. V souladu se zákonem o vysokých školách bude doložení dokladu o vykonání maturitní zkoušky možné v odloženém termínu až o 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

 

V Opavě dne 22. března 2021Podmínky přijímacího řízení

Podmínky zveřejňuje příslušná fakulta nebo vysokoškolský ústav v souladu se zákonem o vysokých školách ve veřejné části svých internetových stránek.

Najdete zde zejména:

 • internetovou adresu e-přihlášky a její náležitosti,
 • lhůtu pro podání přihlášek,
 • další podmínky pro přijetí ke studiu v daném studijním programu (možnosti):
  • určité znalosti, schopnosti nebo nadání,
  • případnou podmínku příbuznosti studijních programů, nebo počty kreditů získaných během studia ve vybraných typech předmětů, pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program,
  • určitý prospěch ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy,
  • zdravotní způsobilost uchazeče (vyžaduje-li to povaha studijního programu),
 • případné odlišné podmínky pro přijetí ke studiu uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí,
 • způsob ověřování splnění dalších nebo odlišných podmínek,
 • případné upuštění od přijímací zkoušky,
 • formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení (je-li součástí přijímacího řízení přijímací zkouška),
 • požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu (je-li podmínkou pro přijetí ke studiu),
 • nejvyšší počet studentů přijímaných v příslušném studijním programu/studijním oboru,
 • podmínky pro prominutí přijímací zkoušky,
 • termín přijímacích zkoušek.

Cizinci, kteří jsou přijímáni ke studiu studijních programů v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky, musí prokázat znalost českého jazyka úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a rovněž u cizinců, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou (v oblasti umění také vyššího odborného vzdělání na konzervatořích)  v České republice.

Cizinci jsou dále povinni u zápisu doložit vízum k pobytu, povolení k pobytu nebo povolení k dlouhodobému pobytu (příp. jiný obdobný doklad), pokud jde o cizince, který není občanem EU.

Specifikace podmínek přijímacího řízení se může lišit dle jednotlivých fakult - sledujte na níže uvedených odkazech.