Sledujte www stránky MŠMT k pandemii s aktuálními opatřeními v oblasti vysokého školství.

Informace k osobní přítomnosti uchazečů o studium na přijímací zkoušce - aktualizováno ke dni 26.05.2021
Uchazečům o studium je umožněna osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo
c) předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li níže stanoveno jinak.

Podmínka podle výše uvedeného písm. b) nebo c) se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že
a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Slezská univerzita, respektive její součásti, kontrolují, zda uchazeč splňuje výše uvedené podmínky. Pokud uchazeč nesplňuje podmínky, univerzita (resp. součást) mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba splňovat podmínky rovněž, jinak vysoká škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.


Informace k požadavkům na maturitní zkoušky 2021

Dovolujeme si informovat uchazeče o studium, že konkrétní způsob složení maturitní zkoušky v roce 2021 nebude mít vliv na přijetí ke studiu ani na možnost zápisu do studia. Slezská  univerzita v Opavě nebude posuzovat, zda uchazeči absolvovali nepovinnou profilovou zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka) či nikoliv, ani to, zda jim díky pomoci ve zdravotnictví bude splnění didaktického testu úředně uznáno. Rozhodující je prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky. V souladu se zákonem o vysokých školách bude doložení dokladu o vykonání maturitní zkoušky možné v odloženém termínu až o 90 dnů ode dne zápisu do studia.

 

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

 

V Opavě dne 22. března 2021Podmínky přijímacího řízení

Podmínky zveřejňuje příslušná fakulta nebo vysokoškolský ústav v souladu se zákonem o vysokých školách ve veřejné části svých internetových stránek.

Najdete zde zejména:

 • internetovou adresu e-přihlášky a její náležitosti,
 • lhůtu pro podání přihlášek,
 • další podmínky pro přijetí ke studiu v daném studijním programu (možnosti):
  • určité znalosti, schopnosti nebo nadání,
  • případnou podmínku příbuznosti studijních programů, nebo počty kreditů získaných během studia ve vybraných typech předmětů, pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program,
  • určitý prospěch ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy,
  • zdravotní způsobilost uchazeče (vyžaduje-li to povaha studijního programu),
 • případné odlišné podmínky pro přijetí ke studiu uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí,
 • způsob ověřování splnění dalších nebo odlišných podmínek,
 • případné upuštění od přijímací zkoušky,
 • formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení (je-li součástí přijímacího řízení přijímací zkouška),
 • požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu (je-li podmínkou pro přijetí ke studiu),
 • nejvyšší počet studentů přijímaných v příslušném studijním programu/studijním oboru,
 • podmínky pro prominutí přijímací zkoušky,
 • termín přijímacích zkoušek.

Cizinci, kteří jsou přijímáni ke studiu studijních programů v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky, musí prokázat znalost českého jazyka úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a rovněž u cizinců, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou (v oblasti umění také vyššího odborného vzdělání na konzervatořích)  v České republice.

Cizinci jsou dále povinni u zápisu doložit vízum k pobytu, povolení k pobytu nebo povolení k dlouhodobému pobytu (příp. jiný obdobný doklad), pokud jde o cizince, který není občanem EU.

Specifikace podmínek přijímacího řízení se může lišit dle jednotlivých fakult - sledujte na níže uvedených odkazech.