logo NPO, EU, MŠMT
Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024

Registrační číslo: NPO_SU_MSMT-16611/2022

Finanční dotace:

 • Celkové zdroje: 67 457 692Kč
 • Příspěvek EU: 67 457 692Kč

Tento projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Univerzita projekt realizuje ve dvou oblastech:

 • A. Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání
 • C. Společné projekty

A: NPO SU – Transformace formy a způsobu vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

Cílem projektu ve strategickém cíli A (SC A) je transformace formy a způsobu vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (SU). Projekt bude realizován prostřednictvím aktivit, které jsou agregovány ve čtyřech strategických cílech A1 – A4. Do projektu se zapojí jak univerzita jako celek tak individuálně jednotlivé součásti.

V rámci SC A1 budou realizovány aktivity na podporu digitalizace vzdělávací činnosti a aktivity zaměřené digitalizaci studijních agend (pořízení HW, SW a dalšího vybavení, vzdělávací a podpůrné aktivity).

SC A2 se zaměřuje na metodickou podporu související s on-line, distanční výukou a blended learning, v tomto směru zahrnuje také aktivity, které povedou k rozvoji pedagogů a podpory studentů účastnících se flexibilních forem vzdělávání a aktivity na podporu studia zahraničních studentů.

Aktivity v rámci SC A3 se věnují přípravě a akreditaci pěti nových profesně zaměřených studijních programů včetně pořízení potřebného vybavení a vytvoření vzdělávacích materiálů.

V rámci SC A4 budou připraveny a pilotně ověřeny nové kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené převážně na prohlubování kvalifikace pracovníků v oblastech nelékařských zdravotnických programů, sociální politiky a sociální práce a pedagogiky, vychovatelství, speciální pedagogiky a psychologie.

 • (A1) digitalizaci vzdělávací činnosti a studijních agend,
 • (A2) rozvoji distanční výuky, online výuky a blended learning,
 • (A3) tvorbě nových a inovaci stávajících profesně zaměřených studijních programů,
 • (A4) zavedení ucelených vzdělávacích modulů ve formě mikrodiplomů/mikrocertifikátů, které budou rozvíjeny bezprostředně v návaznosti na potřeby výkonu konkrétních povolání.


Specifický cíl
Řešitel předkládaného projektu
Odborný koordinátor (kontaktní osoba)
A1
Jméno: Ing. Libor Chlebiš, MPA
Útvar: Oddělení řízení strategických projektů
E-mail: libor.chlebis@slu.cz
Jméno: Ing. Libor Chlebiš, MPA
Útvar: Oddělení řízení strategických projektů
E-mail: libor.chlebis@slu.cz
A2
Jméno: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Útvar: Rektorát Slezské univerzity v Opavě  
E-mail: gabriel.torok@slu.cz
Jméno: Mgr. Martin Tichý
Útvar: Oddělení řízení strategických projektů
E-mail: martin.tichy@slu.cz
A3
Jméno: RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Útvar: Děkanát Filozoficko – přírodovědecké fakulty
E-mail: tomas.graf@fpf.slu.cz
Jméno: Ing. Jan Podmol
Útvar: Oddělení řízení strategických projektů
E-mail: jan.podmol@slu.cz
A4
Jméno: Ing. Josef Vícha
Útvar: Fakulta veřejných politik v Opavě
E-mail: josef.vicha@fvp.slu.cz
Jméno: Mgr. Martin Tichý
Útvar: Oddělení řízení strategických projektů
E-mail: martin.tichy@slu.cz


C: Společné projekty

Univerzita se podílí na realizaci následujících společných projektů:

 • (C1) Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials);
 • (C2) Bezpečnost distančních forem výuky;
 • (C3) Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Kontaktní osobu pro všechny projekty C je Mgr. Martin Tichý (martin.tichy@slu.cz).

Díky realizaci společných částí projektů dojde k propojení škol, přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe a dojde k rozvoji digitalizace studijních agend a přípravě společných mikro certifikátů za účelem zvýšení prostupnosti vzdělávání.