Cestovní ruch a turismus

Charakteristika studijního oboru
Cílem nově akreditovaného profesně zaměřeného bakalářského studia programu Cestovní ruch a turismus je připravit odborníky pro jejich uplatnění na trhu práce v širokém spektru podnikatelského, ale i veřejného sektoru v oblasti cestovního ruchu, a to na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Program je vhodný pro studenty, kteří chtějí získat teoretický i praktický základ pro výkon povolání, vědomosti, komunikační schopnosti a praktické dovednosti související s řízením podniků cestovního ruchu jak na mezinárodní, národní, tak i lokální úrovni.

Profil absolventa
Profil absolventa programu Cestovní ruch a turismus vychází z požadavků kladených obecně na zaměstnance v sektoru služeb a zaměstnance malých a středních podniků, ale především z potřeb firem z oblasti cestovního ruchu. Absolvent studijního programu Cestovní ruch a turismus disponuje profesně zaměřenými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti ekonomiky, marketingu, managementu i využití informačních zdrojů v podnicích cestovního ruchu. Absolvent rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku. Odborné znalosti a praktické dovednosti absolventa jsou primárně zaměřeny na problematiku řízení, tvorby produktu, podnikové procesy v oblasti stravovacích, ubytovacích, dopravních i doplňkových služeb. Důraz je kladen zejména na řešení praktických problémů, kdy jsou využívány adekvátní softwarové produkty a absolvent je připraven samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o vývoji podniku, navrhovat a prezentovat možnosti řešení problémů. Absolvent disponuje profesními znalostmi a dovednostmi, schopností plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat činnosti související zejména s fungováním podniků cestovního ruchu, schopností využívat informační a komunikační technologie, provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat, realizovat marketingové aktivity, personální i cenovou strategii. Absolvent také porozumí regionalizaci cestovního ruchu v České republice, regionalizaci evropských a světových destinací cestovního ruchu a umí sledovat aktuální produkty a trendy v cestovním ruchu a flexibilně se přizpůsobovat jejich dynamice, poptávce apod.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolventi vybaveni těmito odbornými znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi mohou získat pracovní uplatnění na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu v ubytovacích, stravovacích i lázeňských zařízeních, cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, státní správě, krajských úřadech, v profesních sdruženích, agenturách regionálního rozvoje, jakož i v dalších organizacích navazujících na cestovní ruch či regionální rozvoj. Dále si mohou založit a provozovat vlastní podnikatelskou činnost v této oblasti. Získané znalosti umožňují absolventu zároveň pokračovat v dalším studiu se zaměřením na ekonomii a podnikovou sféru.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Cestovní ruch a turismus
Název oboru
Cestovní ruch a turismus
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat