Finance a účetnictví

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia v nově akreditovaném studijním programu Finance a účetnictví je připravit profesně zdatné odborníky schopné provádět, vyhodnocovat a interpretovat širokou škálu procesů a aktivit v oblasti správy a řízení financí v podnicích, neziskových organizacích i veřejné správě. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí. Na nich je postavena druhá úroveň, jejímž záměrem je získání odborných znalostí zejména v oblasti podnikových financí, účetnictví a daní. Třetí rovina studijního programu pak cílí na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výukového procesu a dosažení cílů učení je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v odvětví financí a účetnictví, odbornou praxí a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty.

Profil absolventa
Absolvent studijního programu Finance a účetnictví disponuje profesně zaměřenými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tvorby, řízení a analýzy finančních vztahů a procesů v rámci podniku. Absolvent rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku. Odborné znalosti a praktické dovednosti absolventa jsou primárně zaměřeny na oblast finančního řízení podniku, účetnictví a vlivu daní na podnikovou finanční politiku. Díky důrazu na řešení praktických problémů s účelným využitím vhodných softwarových produktů je absolvent připraven samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o hospodářském vývoji podniku a následně navrhovat účinná řešení problémů a prezentovat je svému okolí. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Absolvování tohoto programu je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost odborníka v dané oblasti.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a veřejné správě.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Finance a účetnictví
Název oboru
Finance a účetnictví
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat