Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor se člení na předměty povinné části studia a předměty povinně volitelné, které jsou seskupeny do specializací. V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny obvyklé ve studijních programech Ekonomika a management na českých ekonomických fakultách jako jsou mikroekonomie a makroekonomie, matematika a statistika, právo, informatika, cizojazyčná příprava (angličtina a němčina), marketing, management, nauka o podniku a podniková ekonomika, personalistika, podnikové finance, účetnictví, inovační podnikání, řízení projektů a logistika. Volbou specializace student absolvuje povinně další čtyři předměty své specializace, které může doplnit o volitelné předměty jiných specializací. Podle zaměření specializace si student volí také téma své bakalářské práce. Studiem specializace Management hotelnictví si student osvojí znalosti z oblasti hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu, ale také komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení hotelového provozu.

Profil absolventa
Ve specializaci Management hotelnictví získá absolvent znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky hotelnictví, managementu hotelového provozu a gastronomie. Zdokonalí si jazykové dovednosti a také znalosti právních norem z dané oblasti, komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku.

Uplatnitelnost na trhu práce
Jako odborník na všech stupních řízení v ubytovacích, lázeňských i stravovacích zařízeních u nás i v zahraničí. Vykonávání odborných činností jak provozních, obchodně podnikatelských, tak i řídících v nejrůznějších právně organizačních formách podnikání, pro nižší a střední stupeň řízení ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení a dalších podniků cestovního ruchu, jako jsou kulturní, společenská, sportovní, volnočasová a wellness zařízení, pro podnikatelskou činnost i pro práci v českých a mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Uchazeči o studium specializace Management hotelnictví předloží u zápisu do studia lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Ekonomika a management
Název oboru
Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat