Archeologie

Charakteristika studijního oboru
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu problematiky středoevropské archeologie v kontextu pravěkých a středověkých dějin, zejména ve vztahu k otázkám, týkajícím se území dnešního Slezska a jeho evropských souvislostí. Studium bude mít specializační charakter. Je určeno absolventům magisterského studia archeologických studijních oborů, zejména z praxe (VŠ, Archeologické ústavy AV ČR, muzea, Ústavy arch. pam. péče, Národní památkový ústav, archeologické veřejně prospěšné společnosti), ale počítá se i s prezenčním studiem pro vynikající absolventy, přímo navazujícím na magisterský stupeň.

Profil absolventa
Absolvent je schopen aktivně a samostatně vědecky bádat a uskutečňovat samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu problematiky středoevropské archeologie v kontextu pravěkých a středověkých dějin, zejména ve vztahu k otázkám, týkajícím se území dnešního Slezska a jeho evropských souvislostí. Má zkušenost s účastí na každoročních celostátních doktorandských seminářích včetně prezentace výsledků realizace doktorské práce a na mezinárodní konferenci (podle specializace).Součástí jazykové výuky ve dvou cizích jazycích je také příprava odborného článku v cizím jazyce do tisku.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent je kvalifikovaný vědecký pracovník, působící zejména na pracovištích Akademie věd a vysokých školách, může také zastávat přiměřené funkce v dalších typech institucí, zabývajících se archeologií a archeologickými nálezy (zejména ústavy památkové péče, muzea, občanská sdružení), může také hledat uplatnění na vyšších pozicích státních a samosprávných úřadů při správě a ochraně národního kulturního dědictví.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 252, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Archeologie
Název oboru
Archeologie
Typ studia
Doktorský
Titul
Ph.D.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
7 let

Může vás zajímat