Audiovizuální tvorba

Charakteristika studijního oboru
Obor je určen absolventům bakalářských oborů, kteří projevují hlubší zájem o mezioborové studium v oblasti audiovize, společenských věd, umění a techniky, mají společensko-kulturní, literární a jazykové povědomí, jsou schopni kriticky analyzovat umělecký text a filmové dílo, orientují se v televizních žánrech a filmové terminologii, jsou schopni napsat literární scénář na zadané téma nebo ovládají základy práce s profesionální technikou (kamera, střih, zvuk).

Profil absolventa
Absolvent získá odborné znalosti v oblasti komunikace, historie a současnosti audiovize a kinematografie, nových médií, marketingu, autorského práva a práce s digitalizovanými kinematografickými, televizními a rozhlasovými díly. Své tvůrčí schopnosti, znalost literární a filmové historie a kulturní povědomí bude schopen uplatnit coby dramaturg či autor rozhlasových a televizních adaptací či scenárista původních rozhlasových, televizních nebo filmových děl.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent najde uplatnění v televizích či audiovizuálních studiích, ve výzkumných ústavech, laboratořích, akademických i kulturních institucích zřízených soukromými i veřejnými subjekty, neziskovými organizacemi, kraji, městy a obcemi nebo v oblasti nově vznikajících digitálních děl šířených po internetu a prostřednictvím nových médií (chytré tablety, telefony apod.). Uplatní se i v organizacích, které produkují kulturní projekty v širokém spektru oborů a žánrů, v galeriích, produkčních filmových společnostech, v elektronických i printových médiích, ve firmách, které spadají do oblasti kulturních průmyslů ? nahrávací studia, světelný design, vývoj a výroba počítačových her, nakladatelství a hudební vydavatelství, fotoagentury atd. Bude schopen pracovat v oblasti marketingových komunikací ? vyhodnotí situaci na trhu, vytvoří swot analýzu a mediaplán, navrhne komunikační a mediální kampaň, bude schopen komunikovat s médii. Orientuje se v možnostech a typech kulturního fundraisingu, ve struktuře kompletní produkce kulturního projektu.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Dramatická umění
Název oboru
Audiovizuální tvorba
Typ studia
Navazující
Titul
MgA.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat