Audiovizuální tvorba

Charakteristika studijního oboru
Obor je určen absolventům bakalářských oborů, kteří projevují hlubší zájem o mezioborové studium v oblasti audiovize, společenských věd, umění a techniky, mají společensko-kulturní, literární a jazykové povědomí, jsou schopni kriticky analyzovat umělecký text a filmové dílo, orientují se v televizních žánrech a filmové terminologii, jsou schopni napsat literární scénář na zadané téma nebo ovládají základy práce s profesionální technikou (kamera, střih, zvuk).

Profil absolventa
Absolvent získá odborné znalosti v oblasti komunikace, historie a současnosti audiovize a kinematografie, nových médií, marketingu, autorského práva a práce s digitalizovanými kinematografickými, televizními a rozhlasovými díly. Své tvůrčí schopnosti, znalost literární a filmové historie a kulturní povědomí bude schopen uplatnit coby dramaturg či autor rozhlasových a televizních adaptací či scenárista původních rozhlasových, televizních nebo filmových děl.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent najde uplatnění v televizích či audiovizuálních studiích, ve výzkumných ústavech, laboratořích, akademických i kulturních institucích zřízených soukromými i veřejnými subjekty, neziskovými organizacemi, kraji, městy a obcemi nebo v oblasti nově vznikajících digitálních děl šířených po internetu a prostřednictvím nových médií (chytré tablety, telefony apod.). Uplatní se i v organizacích, které produkují kulturní projekty v širokém spektru oborů a žánrů, v galeriích, produkčních filmových společnostech, v elektronických i printových médiích, ve firmách, které spadají do oblasti kulturních průmyslů ? nahrávací studia, světelný design, vývoj a výroba počítačových her, nakladatelství a hudební vydavatelství, fotoagentury atd. Bude schopen pracovat v oblasti marketingových komunikací ? vyhodnotí situaci na trhu, vytvoří swot analýzu a mediaplán, navrhne komunikační a mediální kampaň, bude schopen komunikovat s médii. Orientuje se v možnostech a typech kulturního fundraisingu, ve struktuře kompletní produkce kulturního projektu.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Ústní talentová zkouška a ověření studijních předpokladů Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Počet přijímaných uchazečů
20
Nejzažší datum pro podání přihlášky
4.7.2019
Název programu
Dramatická umění
Název oboru
Audiovizuální tvorba
Typ studia
Navazující
Titul
MgA.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat