Aplikovaná informatika

Charakteristika studijního oboru
Moderní ICT, mobilní a webové aplikace, kybernetická bezpečnost, internet věcí, e-government, drony, robotika a další. Nikoli memorování poznatků, ale výuka systémového myšlení a individuální přístup. Abstrakce, analýza, algoritmizace. Řada volitelných předmětů. Příklady profilací na míru, více či méně technických: (a) Vývoj, správa a bezpečnost pokročilých ICT, (b) Aplikace ICT ve veřejné správě, e-government. Porozumíte fungování počítačových sítí, jejich infrastruktuře a bezpečnosti. Naučíte se používat návrhové a vývojové nástroje, programovat a pracovat s databázemi.Týmově spolupracovat na vývoji a správě informačních systémů a aplikací. Vytvářet a řídit IT projekty v komerční i veřejné sféře, včetně legislativních souvislostí. Aktivně používat oborovou angličtinu, příp. i němčinu.

Profil absolventa
Absolvent bude všestranně připraven na vývoj, zavádění a správu informačních technologií ve firmách i veřejném sektoru. Jeho profesionální příprava se soustředí na počítačové sítě, databázové a informační systémy, webové technologie, mobilní aplikace, vývoj software a inteligentní systémy. Absolvent se uplatní jako expert na vývoj a implementaci software, databází, webových a mobilních aplikací včetně počítačových her, v oblasti Internetu věcí, a digitalizace Průmysl 4.0. Dále například jako správce nebo konzultant informačních technologií a kybernetické bezpečnosti ve firmách i státní správě. Absolvent s profilem IT je na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádán. Absolventi budou mít také předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu informatiky.

Uplatnitelnost na trhu práce
Poptávka po IT profesionálech neustále vzrůstá. ČR se v posledních deseti letech stala sídlem řady špičkových firem v oblastech jako webové technologie, informační systémy, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, herní průmysl a další. Uplatnění najdete v IT pozicích napříč všemi obory lidské činnosti, ve veřejném i komerčním sektoru. Mezi nejžádanější profese, pro které Vás studium připraví, patří vývoj aplikací včetně mobilních nebo síťových, správa informačních, databázových a komunikačních systémů, obchod s ICT apod.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Fakulta u tohoto studijního oboru upouští od přijímací zkoušky, aniž k tomu stanovuje další podmínky. Uchazeči o studium budou ke studiu přijati, jestliže podají v předepsaném termínu přihlášku ke studiu a uhradí administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
Počet přijímaných uchazečů
30
 
(za bakalářský studijní program B1802 Aplikovaná informatika, studijní obor Aplikovaná informatika, prezenční i kombinovanou formu studia)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
15.7.2019
Název programu
Aplikovaná informatika
Název oboru
Aplikovaná informatika
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat