Sociální management

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je profesně připravit odborníky pohybující se zejména v oblasti sociálních a nevýdělečných organizací, kde primárním cílem není tvorba zisku, ale poskytovaná služba občanům či produkt pro komunitu. Tohoto cíle je dosaženo kontinuálním budováním znalostí a dovedností v základních manažerských, sociálních, ekonomických, poradenských, marketingových a právních disciplínách. Důraz je kladen i na tvorbu praktických znalostí z oblasti poskytování sociálních služeb v organizacích a veřejných institucích. Kvalita výukového procesu a dosažení cílů studia je významně podpořeno důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím případových studií, odbornou praxí studentů a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty.

Profil absolventa
Absolventi bakalářského typu prezenční formy studia oboru Sociální management získají kvalifikační předpoklady pro profesní výkon v organizacích sociálních služeb jak ve veřejné, tak v podnikatelské sféře. V sociální rovině je kladen zvláštní důraz na kvalifikaci v oblasti metod sociální práce a sociální péče. Ve sféře právní budou absolventi bakalářské formy studia erudováni natolik, že v praxi budou schopni rozhodovat o právech a povinnostech subjektů i objektů sociálních služeb. Důraz je kladen na posilování kompetencí v personální a organizační činnosti, dále v poradenství a dovednostech, aplikovat získané teoretické znalosti v oblasti terénní práce.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent oboru Sociální management bude působit zejména na středním stupni managementu organizací, poskytující všechny typy sociálních služeb. Cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v oblasti sociálních, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Studijní plány jsou zpracovány na základě spolupráce pedagogických pracovníků s odborníky z praxe, v souladu se zákonnými požadavky o sociálních službách a v souladu se Standardy kvality sociálních služeb SQSS, vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Hospodářská politika a správa
Název oboru
Sociální management
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat