Matematická analýza

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je získat ucelené znalosti teoretické i praktické matematiky v rámci oboru a přehled o širších souvislostech, znalosti programování a matematického softwaru. Studenti se učí hledat zákonitosti a souvislosti mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. V rámci studia vytvářejí, analyzují a aplikují matematické modely reálných objektů a procesů s využitím výpočetní techniky.

Profil absolventa
Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně, a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti širšího základu matematiky, včetně aplikačních oblastí, jako je pravděpodobnost a matematická statistika, numerická analýza, matematické modelování, a také znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti matematické analýzy.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent nalezne uplatnění přímo v praxi nebo může pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Absolventi mohou působit ve školství a vědě, najdou uplatnění v projekci, v softwarových firmách. V oborech navazujícího magisterského studijního programu lze vykonat státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.).

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 10 bodů z 20 možných.
Počet přijímaných uchazečů
20
 
(za navazující magisterský studijní program Matematika, všechny studijní obory)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
23.8.2019
Název programu
Matematika
Název oboru
Matematická analýza
Typ studia
Navazující
Titul
Mgr.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat