Matematická analýza

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia je získat ucelené znalosti teoretické i praktické matematiky v rámci oboru a přehled o širších souvislostech, znalosti programování a matematického softwaru. Studenti se učí hledat zákonitosti a souvislosti mezi jevy při řešení praktických problémů jak v matematice, tak při jejích aplikacích v jiných oborech. V rámci studia vytvářejí, analyzují a aplikují matematické modely reálných objektů a procesů s využitím výpočetní techniky.

Profil absolventa
Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně, a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti širšího základu matematiky, včetně aplikačních oblastí, jako je pravděpodobnost a matematická statistika, numerická analýza, matematické modelování, a také znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti matematické analýzy.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent nalezne uplatnění přímo v praxi nebo může pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Absolventi mohou působit ve školství a vědě, najdou uplatnění v projekci, v softwarových firmách. V oborech navazujícího magisterského studijního programu lze vykonat státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.).

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 680, jana.sindlerova@math.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Matematika
Název oboru
Matematická analýza
Typ studia
Navazující
Titul
Mgr.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat