Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

Charakteristika studijního oboru
Tříletý bakalářský studijní obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo v současnosti nabízí velmi zajímavou a atraktivní příležitost studia uměleckého oboru, který propojuje odborný teoretický základ se získáním praktických zkušeností a dovedností v rámci užší spolupráce s prestižními divadelními a dalšími kulturními institucemi (např. Slezské divadlo Opava, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Městské divadlo Zlín a další). Studijní obor je pak koncipován s ohledem na širší pojetí dramaturgické činnosti, a jeho absolventi tak mohou nalézt uplatnění v rozmanitých oblastech kultury. Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z daných oblastí, zároveň jej chce motivovat k vlastní tvůrčí činnosti a poskytnout mu prostor pro hlubší rozvíjení vlastních zájmů. Studentům jsou nabízeny nejen možnosti konzultací, ale také pravidelná spolupráce s profesionálními tvůrci v profesionálních podmínkách, což je předpoklad pro dosažení vysoké míry připravenosti na praktické působení v různých oblastech činnosti spojené s chodem a realizací divadelní činnosti, nebo na práci v jiných kulturních a společenských institucích. Pohled na tento obor trochu JINAK

Profil absolventa
Absolvent disponuje všeobecnými znalostmi z oblasti literatury, českého jazyka, kultury obecně, médií a společenských věd, odbornými znalostmi z oblasti dramaturgie, dramaturgie kultury, dějin divadla, jednotlivých složek inscenace a speciálními znalostmi z oblasti vzniku a vývoje inscenace.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent uplatní získané znalosti a dovednosti při praxi v profesionálním divadle, při aplikaci dramaturgie v širší oblasti kultury (rozhlas, literatura, pořádání kulturních festivalů apod.). Absolvent bude schopen uplatnit se dále jako lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, při organizační práci v divadle (styk s divadelními agenturami zastupujícími autory, zajištění překladů děl apod.), jako redaktor divadelních tiskovin, dále ve všech oborech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem či textovou analýzou (např. v nakladatelstvích), jako tiskový mluvčí divadla či jiné kulturní instituce, pracovník v kulturních střediscích, koordinátor divadelní činnosti, koordinátor festivalů. Své tvůrčí schopnosti může uplatnit např. v oblasti dramatické a literární tvorby.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Ústní talentová zkouška a ověření studijních předpokladů Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Počet přijímaných uchazečů
40
 
(za bakalářský studijní program B8203 Dramatická umění, obory Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo a Audiovizuální tvorba)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
4.7.2019
Název programu
Dramatická umění
Název oboru
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
Typ studia
Bakalářský
Titul
BcA.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat