IMAGE SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Žádná veřejná vysoká škola nesmí zapomínat na budování své image. Z tohoto důvodu si pro rok 2016 vedení Slezské univerzity v Opavě v této oblasti stanovilo čtyři základní cíle, jimiž bylo vytvoření dlouhodobé marketingové strategie Slezské univerzity v Opavě, posílení oddělení vnějších vztahů o pozici tiskového mluvčího, vybudování celouniverzitní pracovní skupiny, která by se aktivně věnovala problematice Public Relations a sjednocení vizuálního stylu SU.

V průběhu roku 2016 začala na Slezské univerzitě v Opavě působit celouniverzitní pracovní skupina, jejímž úkolem je aktivně se věnovat problematice vztahů s veřejností a možnostem využít synergický efekt vzniklý  s aktivní spolupráce jednotlivých součástí univerzity. Úkolem této pracovní skupiny je navrhnout a uvést do praxe techniky a nástroje, pomocí kterých bude Slezská univerzita v Opavě budovat a udržovat vztahy se svým okolím a s veřejností.

Do čela této skupiny byla jmenována nová tisková mluvčí Slezské univerzity v Opavě Karin Martínková, která se na konci roku 2015 stala vedoucí Oddělení vztahů s veřejností. Úkolem Karin Martínkové nebylo pouze naplnění standardní role tiskového mluvčího instituce, ale také příprava a realizace aktivit spojených s oslavami 25. výročí založení Slezské univerzity v Opavě či kroky vedoucí ke zpracování marketingové strategie Slezské univerzity  v Opavě. Efekty vytvoření pracovní skupiny a posílení Oddělení vztahů s veřejností se pozitivně projevily zejména ve vztahu SU ke svému okolí. Na konci roku 2016 bylo oddělení dále posíleno o nového pracovníka, jímž byl Mgr. Daniel Martínek.

Významným krokem vedoucím k posílení znalosti značky Slezská univerzita v Opavě mezi veřejností bylo sjednocení vizuálního stylu univerzity, jež bylo realizováno na základě dopracování Grafického manuálu SU. Inovovaný grafický manuál je základem pro sjednocení vizuálního stylu univerzity a jejich součástí a jeho cílem je dodat Slezské univerzitě v Opavě corporate identity, určující jak má být využíváno její nové logo, barvy, nová písma a veškeré ostatní grafické prvky, které byly vytvořeny grafickým designérem.

Na změnu vizuálního stylu úzce navazuje také zpracování „Marketingové strategie Slezské univerzity v Opavě pro roky 2017-2020“. Tento strategický dokument byl zpracován na základě standardní metodiky. Na jeho počátku je tedy formulována vize univerzity, následně byl realizován marketingový audit, SWOT analýza a návrhová část. V závěru této strategie byla vytýčena konkrétní opatření a kroky, které povedou k naplnění dlouhodobé marketingové vize. Na zpracování se podíleli jak akademičtí pracovníci univerzity, tak její studenti a byla realizována jako jeden z projektů centra Business Gate. Na základě provedené analýzy byly v rámci tohoto dokumentu stanoveny dvě základní priority, na něž by se vedení SU mělo zaměřit. Konkrétně se jedná o zlepšení online komunikace a budování značky. V rámci těchto dvou priorit pak byly vytýčeny konkrétní kroky, které by měly být na SU realizovány v následujících čtyřech letech. Mezi tyto kroky, patří tvorba nové webové stránky univerzity, automatizace procesů online marketingové komunikace, tvorba obsahové strategie, sjednocení komunikace značky SU, nastavení metrik pro měření marketingových aktivit na středních školách a vybudování zákaznicky orientované univerzity. U každého z těchto kroků je vždy stanoven cíl, mechanismus vedoucí k jeho naplnění, je zde definována konkrétní podoba výstupů a jsou zde určeny termíny pro jejich realizaci. Vlastní realizace takto navržené marketingové strategie byla započata v průběhu roku 2017.