MISE SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

SU zabezpečuje prostřednictvím atraktivních studijních oborů kvalitní vzdělání v přírodovědných, společenskovědních, ekonomických, pedagogických a uměleckých studijních programech na bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia studentům, kteří pocházejí zejména z Moravskoslezského kraje a přilehlých regionů. Při realizaci těchto studijních programů se SU opírá o práci vysoce kvalifikovaných a dobře motivovaných akademických i vědeckých pracovníků, studentů doktorských studijních programů a ostatních pracovníků univerzity. SU se orientuje na kvalitní vědecko-výzkumnou činnost, jejíž výstupy se následně odrážejí ve zlepšování vlastního pedagogického procesu, a to včetně přípravy studentů v doktorských studijních programech. SU je univerzita zapojená do mezinárodní spolupráce a přípravy mezinárodních a evropských projektů, a to jak prostřednictvím mezinárodní mobility studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků, tak coby respektovaný partner řady zahraničních akademických a vědeckých institucí. Nedílnou součástí mise SU je přispívat k rozvoji regionu, a to zejména prostřednictvím úzké spolupráce se subjekty soukromého a veřejného sektoru.