Podatelna + Spisovna + Archiv

Ústřední spisovna a spisovny součástí

Slezská univerzita v Opavě má celkem čtyři spisovny:

  • Ústřední spisovna univerzity (rektorát, Matematický ústav, celouniverzitní pracoviště)
  • Spisovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
  • Spisovna Fakulty veřejných politik v Opavě
  • Spisovna Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné

Jednotlivá pracoviště univerzity a jejích součástí předávají dokumenty do příslušných spisoven zpravidla jednou ročně na základě předávacího protokolu. Dokumenty jsou ve spisovně uloženy po dobu, po kterou běží jejich skartační lhůty. Do dokumentů uložených ve spisovnách má původce možnost nahlížet za přítomnosti referenta spisovny.

Spisovny úzce spolupracují s Archivem SU, připravují skartační řízení, po jeho ukončení předávají dokumenty vybrané za archiválie do Archivu SU a zajišťují zničení dokumentů určených ke skartování.

Ústřední spisovna také zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce.