Podatelna + Spisovna + Archiv

Právní předpisy ČR a vnitřní normy SU

Právní předpisy ČR:

Archivnictví a spisová služba:
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
Elektronická komunikace:
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému satových schránek
Další zákony:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Některé vnitřní normy SU vztahující se k činnosti archivu: