Míra rozvolňování se bude řídit podle jednotlivých plánů kroků Ministerstva zdravotnictví ČR (tzv. balíčků pro návrat zpět do normálního života), které budou realizovány formou mimořádných opatření ministerstva a následně předkládány vládě ČR.

Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

Přehled balíčků uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR zde na svých stránkách.

Pozn. K obnově praktické výuky na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest dojde v rámci zavedení Balíčku 3 dle epidemiologické situace (<100/100tis týdně).


Aktuální opatření platná na součástech SU (souhrnně)

Aktualizováno 27. dubna 2021


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (FPF)

Dne 25. 4. 2021 upozornila fakulta aktualitou na vydání Rozhodnutí rektora č. 11/2021 o podmínkách osobní účasti studentů na vzdělávání.

Dne 26. 4. 2021 zveřejnila fakulta informace k povinnému testování studentů FPF na přítomnost viru SARS-CoV-2.


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF)

Důležité informace k výuce v letním semestru 2020/2021 pro všechny bakalářské i navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia a také zahraniční studenty uvádí OPF v této aktualitě.

 

Fakulta veřejných politik v Opavě (FVP)

V souvislosti s celostátními opatřeními v rámci koronavirové krize jsou nově upraveny podmínky pro pohyb osob v budově FVP.

Přehled platných opatření a pravidel pro výuku aj. v budově FVP najdete v této aktualitě.

Od 18. 11. 2020 děkan Fakulty veřejných politik umožňuje osobní přítomnosti studentů zdravotnických nelékařských studijních programů na klinické výuce v předmětech doporučených proděkankou pro nelékařské zdravotnické programy pro vybrané studijní programy. Více uvádíme v této aktualitě.

 

Matematický ústav v Opavě (MÚ)

Podmínky osobní přítomnosti studentů na Matematickém ústavu uvádí tato aktualita.

Informace k provozu MÚ jsou uvedeny zde.

Přijatá protiepidemická opatření na MÚ dle Rozhodnutí ředitele č. 5/2020.

 

Fyzikální ústav v Opavě (FÚ)

Aktuální pravidla k přítomnosti studentů na FÚ uvádí ústav v této aktualitě.

 

Univerzitní knihovna SU v Opavě

Knihovna se nachází v režimu bezkontaktních výpůjček a uzavřenou studovnou, viz lednová aktualita. Knihy je nutné si předem objednat. Návod jak na bezkontaktní výpůjčky najdete v této aktualitě knihovny.

Také registrace nových čtenářů do Univerzitní knihovny v současné době probíhá bezkontaktně. Návod na registraci najdete zde.

Využijte možnosti přístupu do Národní digitální knihovny prodloužený až do 30. 6. 2021. Jedná se o úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR a dalšími významnými knihovnami. Více v této aktualitě.

 

Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná

Knihovna je otevřena pro bezkontaktní výdej předem objednané literatury, a to od pondělí do pátku pouze v čase od 9:00 do 12:00 hodin. Více informací uvádí knihovna v této aktualitě.


Pečujte o svoji duševní hygienu

Vážení pracovníci univerzity, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení studenti,

víme, jak náročné pro vás byly poslední měsíce. Rádi bychom vám představili iniciativu opatruj.se, jako nástroj plný rad k posílení psychické odolnosti, snížení stresu a péči o své duševní zdraví. Web a iniciativu vyvinuli a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví ČR za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR a dalších státních institucí a veřejných organizací. Iniciativa tímto reaguje na současnou situaci pandemie koronaviru a s ní spojené zhoršení v oblasti duševního zdraví. Věříme, že níže uvedené odkazy na letáky vám přinesou užitečné informace, zlepší náladu a povzbudí vás v této nelehké době.


Protiepidemická opatření na Slezské univerzitě

Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice v souvislosti s výskytem covid-19 a jejímu možnému vývoji a v návaznosti na doporučení náměstka ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020 rektor Slezské univerzity v Opavě zřídil koordinační radu pro sledování epidemické situace. Zároveň Rozhodnutím rektora číslo 20/2020 stanovil obecná protiepidemická pravidla pro pohyb a přítomnost zaměstnanců a studentů (včetně univerzity třetího věku) a přiměřeně i všech ostatních osob pohybujících se v prostorách univerzity a v jejích objektech.

Evidence přítomnosti

  • Pro usnadnění trasování osob, které přišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou bude průběžně zajišťována evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a bude vedena evidence studentů v rámci jednotlivých aktivit, jako jsou přednášky, semináře, práce v laboratoři a podobně, a evidence jiných osob v budovách univerzity

Kdo všechno protiepidemická opatření nařizuje, a která platí?

  • Primárně platí obecná opatření vydaná o zavedení protiepidemických opatření Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jinou relevantní autoritou, která se současně promítnou do opatření vydávaných vedoucími součástí
  • vedoucí součástí jsou s ohledem na specifické podmínky dané součásti v rámci své působnosti oprávněni rozhodnout o vydání přísnějších protiepidemických opatření nad rámec Rozhodnutí rektora č. 20/2020

Kde najdu další aktuální informace?

  • sledujte weby SU a součástí, na kterých budou vedoucí součástí zveřejňovat informace o provozních a hygienických opatřeních

Práce z domu zaměstnanců

Rektor doporučuje vedoucím součástí umožnit zaměstnancům výkon práce z domu (s výjimkou plnění úkolů, kde práci z domu nebo konkrétní úkoly vykonávat nelze) na základě stupně barevného značení - semaforu stanoveného MZ ČR, a to takto: