Míra rozvolňování se bude řídit podle jednotlivých plánů kroků Ministerstva zdravotnictví ČR (tzv. balíčků pro návrat zpět do normálního života), které budou realizovány formou mimořádných opatření ministerstva a následně předkládány vládě ČR.

Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

Přehled balíčků uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR zde na svých stránkách.


Aktuální opatření platná na součástech SU (souhrnně)

Na základě dlouhotrvajícího pozitivního trendu ve vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v ČR, který je charakterizován kontinuálním poklesem všech sledovaných epidemiologických parametrů, rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 1. července 2021 o zrušení mimořádných opatření, které se mj. týkají také ukončení povinného testování studentů a zaměstnanců ve školách a školských zařízení, stejně tak i akademických pracovníků vysokých škol.

Pro osoby, které dosud nejsou očkovány nebo nemohou doložit doklad o prodělání nemoci, je v rámci systému veřejného zdravotního pojištění umožněno v každém kalendářním měsíci podstoupit daný počet bezplatných vyšetření na onemocnění covid-19 metodou RT-PCR nebo prostřednictví POC antigenního testu.


Pečujte o svoji duševní hygienu

Vážení pracovníci univerzity, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení studenti,

víme, jak náročné pro vás byly poslední měsíce. Rádi bychom vám představili iniciativu opatruj.se, jako nástroj plný rad k posílení psychické odolnosti, snížení stresu a péči o své duševní zdraví. Web a iniciativu vyvinuli a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví ČR za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR a dalších státních institucí a veřejných organizací. Iniciativa tímto reaguje na současnou situaci pandemie koronaviru a s ní spojené zhoršení v oblasti duševního zdraví. Věříme, že níže uvedené odkazy na letáky vám přinesou užitečné informace, zlepší náladu a povzbudí vás v této nelehké době.


Protiepidemická opatření na Slezské univerzitě

Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice v souvislosti s výskytem covid-19 a jejímu možnému vývoji a v návaznosti na doporučení náměstka ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020 rektor Slezské univerzity v Opavě zřídil koordinační radu pro sledování epidemické situace. Zároveň Rozhodnutím rektora číslo 20/2020 stanovil obecná protiepidemická pravidla pro pohyb a přítomnost zaměstnanců a studentů (včetně univerzity třetího věku) a přiměřeně i všech ostatních osob pohybujících se v prostorách univerzity a v jejích objektech.

Evidence přítomnosti

  • Pro usnadnění trasování osob, které přišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou bude průběžně zajišťována evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a bude vedena evidence studentů v rámci jednotlivých aktivit, jako jsou přednášky, semináře, práce v laboratoři a podobně, a evidence jiných osob v budovách univerzity

Kdo všechno protiepidemická opatření nařizuje, a která platí?

  • Primárně platí obecná opatření vydaná o zavedení protiepidemických opatření Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jinou relevantní autoritou, která se současně promítnou do opatření vydávaných vedoucími součástí
  • vedoucí součástí jsou s ohledem na specifické podmínky dané součásti v rámci své působnosti oprávněni rozhodnout o vydání přísnějších protiepidemických opatření nad rámec Rozhodnutí rektora č. 20/2020

Kde najdu další aktuální informace?

  • sledujte weby SU a součástí, na kterých budou vedoucí součástí zveřejňovat informace o provozních a hygienických opatřeních

Práce z domu zaměstnanců

Rektor doporučuje vedoucím součástí umožnit zaměstnancům výkon práce z domu (s výjimkou plnění úkolů, kde práci z domu nebo konkrétní úkoly vykonávat nelze) na základě stupně barevného značení - semaforu stanoveného MZ ČR, a to takto: