Soubory a dokumenty

FAQ

AKTUALIZOVÁNO k 24. 4. 2020

Slezská univerzita (SU) se společně s celou republikou a světem ocitla v situaci, jakou  nikdo nepamatuje. Situaci, která je mimořádně stresující pro všechny, kdo s novým virem bojují v první linií, a také náročná pro nás všechny: studenty, vyučující, zaměstnance i jejich rodiny a blízké. Přestože se naše myšlenky především upínají k těm, kteří jsou buď samotnou nemocí ohrožení nejvíce či ostatním proti ní pomáhají bojovat, musíme myslet také na naše poslání a pokusit se v nových, omezujících podmínkách fungovat dál. Všichni máme spoustu otázek, jak na to. Níže budeme postupně přidávat a aktualizovat odpovědi na ty nejčastější či opakující se. Pokud odpověď na tu svoji nenajdete, pošlete nám ji na SUPR@SLU.CZ – zeptáme se za vás.

Děkujeme že pomáháte, že jste trpěliví, chápající a přijímající situaci s nadhledem vysokoškolského studenta!

 

Ubytování

Přistoupí SU k úplnému uzavření kolejí?

O úplném uzavření kolejí SU se neuvažuje, mj. proto, že jsou na nich ubytováni zahraniční studenti. I zde platí standardní karanténní režim, který je totožný s tím, který musíme všichni dodržovat ve svém bydlišti.

Jak to bude s placením nájmu za kolej po dobu zavření univerzity?

Koho kontaktovat v případě problémů s kolejemi?

Kompletní informace týkající se ubytování na kolejích v Opavě včetně kontaktní osoby a informací k platbám a příp. ukončení smlouvy o ubytování najdete na této webové stránce: https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/48/977

Informace týkající se ubytování na kolejích v Karviné včetně kontaktní osoby najdete v bodě 5 na této webové stránce: https://www.slu.cz/opf/cz/aktuality/15/338

 

Poplatky za studium

Jaké budou poplatky za studium (změna školeného)?

Na základě Zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, došlo k úpravě evidence doby studia v IS SU. Období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 je označeno jako tzv. „narušená doba studia“ a nebude se započítávat do celkové doby studia. Poplatky vyměřené v souladu se zákonem a nezahrnující tzv. dobu narušeného studia (tedy do 29. 2. 2020) nelze prominout, bude však v rámci odvolání s odůvodněním finanční tísně způsobené nouzovým stavem (epidemie COVID-19) posunuta doba splatnosti do 31. 10. 2020.

Kam se obrátit na řešení problému s poplatky za studium?

S řešením problémů s poplatky za studium Vám pomůže studijní oddělení Vaší součásti. Obracejte se prosím výhradně elektronickou formou.


Praxe

Jak bude řešena / uznána praxe?

S ohledem na specifika v rámci jednotlivých součástí, jsou zjišťovány konkrétní informace. Jakmile budou k dispozici, budou zveřejněny.

FVP zvažuje:

  • úpravu smluv o vykonávání odborných praxí tak, aby bylo možné praxe realizovat po skončení epidemiologických opatření,
  • umožnit odečet hodin odpracovaných v rámci dobrovolnické práce nebo nařízené pracovní povinnosti od povinného rozsahu plánované praxe v předmětech letního semestru garantem předmětu za předpokladu, že tato práce probíhala v odpovídajícím typu zařízení a její absolvování je doloženo potvrzením organizace.

 

Státní závěrečné zkoušky

Jak postupovat při psaní závěrečné práce, která obsahuje praktickou část výzkumu v terénu?

Bude se posouvat termín státnic?

Jakým způsobem budou probíhat státnice?

Jakým způsobem a kdy se budou odevzdávat závěrečné práce?

Jak budou probíhat případné praktické zkoušky u státních závěrečných zkoušek?

Jak se budou řešit absolventské umělecké projekty?

Vše bude záležet na dalším vývoji epidemiologické situace. V každém případě MŠMT připravuje řešení včetně případných nezbytných legislativních úprav tak, aby mohlo být plnění studijních povinností včetně státních zkoušek uskutečněno.

Doporučujeme se seznámit s rozvolněním mimořádných opatření č. 2 pro studenty závěrečných ročníků a s rozvolněním mimořádných opatření č. 3 pro omezenou možnost vstupu studentů do budov univerzity včetně změn a doplnění rozhodnutí rektora k tomu vázaných. Tyto změny a doplnění rovněž najdete zde na stránce v sekci Soubory a dokumenty.

 

S ohledem na specifika v rámci jednotlivých součástí, najdete podrobnější informace na těchto stránkách:

FPF: https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/15/971

OPF: https://www.slu.cz/opf/cz/aktuality/15/338

FVP: https://www.slu.cz/fvp/cz/aktuality/15/839

 

Přijímací řízení

Jak budou probíhat přijímací zkoušky na navazující magisterské studium?

Jak budou probíhat přijímací zkoušky do bakalářského studia (ústní pohovory)?

Jakým způsobem budou probíhat přijímací zkoušky?

MŠMT sdělilo, že budou upraveny podmínky pro příjímací řízení tak, aby nouzový stav nezabránil přijímání uchazečů pro další akademický rok. Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde: https://www.slu.cz/slu/cz/podminkypririz

 

Studium

Jakým způsobem budou uznávány a kvalifikovány sportovní předměty?

Pro odpověď jsme se obrátili na jednotlivé součásti. Jakmile bude k dispozici, zveřejníme.

Jakým způsobem budou probíhat zápočty a zkoušky?

MŠMT připravuje legislativní kroky, aby v případě potřeby (prodloužení epidemiologických opatření) mohly zápočty a zkoušky proběhnout elektronickou formou. Pokud by došlo k tomuto kroku, budete o podrobnostech včas informováni ze strany jednotlivých součástí.

Kde získám potvrzení o studium?

Potvrzení o studiu vydává příslušné studijní oddělení.

Jakým způsobem bude fungovat studijní oddělení?

Po dobu trvání epidemiologických opatření budou studijní oddělení všech součástí fungovat v tzv. elektronickém režimu. Můžete se tedy na ně obracet prostřednictvím svým studentských mailových účtů.

Bude pro studenty sjednocen systém poskytování požadavků na studium na jeden? (Nyní musí studenti sledovat více zdrojů – e-learning.cz ve slu.cz, is.slu.cz, studentské e-maily apod.)

Počítáme se sjednocením systémů s tím, že by se měl v budoucnu využívat především IS SU. Prosíme však o trpělivost, neboť systém byl implementován nedávno a v takovém případě vždy trvá nějaký čas, než je možné všechny funkcionality plně využívat všemi uživateli.

Je univerzita připravena nabídnout alternativu studentům, kteří z různých důvodů nemají přístup k počítači/internetu? Bohužel ne všichni studenti mají přístup k neomezenému internetu, nebo nemají adekvátní počítačové vybavení.

V současné době jsme v důsledku vládních nařízení bohužel v situaci, kdy nemáme možnost nabídnout studentům prostor s výpočetní technikou a připojením na internet (např. studovnu), nicméně v této chvíli představitelé vysokých škol vyjednávají s MŠMT o tzv. „Lex specialis“ pro vysoké školy, kde by mimo jiné bylo upraveno studium v knihovnách v omezeném režimu (pro malé skupiny studentů). Jakmile bude tato možnost uzákoněna, učiníme příslušné kroky, o kterých vás budeme neprodleně informovat. Také mobilní operátoři nabízejí po dobu stavu nouze speciální benefity. Bližší informace k tomu najdete zde v článku na webu mobilmania.cz. 

Jakým způsobem budou uznávány klauzurní práce?

Pokud nenaleznete potřebné informace v aktualitách a v opatřeních zveřejněných na webových stránkách vaší fakulty, obraťte se s ohledem na specifičnost dotazu na svého vedoucího práce.

Jaký postup u kvalifikace bude u uměleckých oborů, kde výstupy je potřeba odevzdávat také fyzicky (např. fotografie)?

Jaký přístup bude zvolen pro zahraniční studenty, kteří nemohou právě tyto úkoly a cvičení rozumně doručit do Opavy? Podobné problémy asi vyvstanou doručením fotografií k přijímacím zkouškám na Institut tvůrčí fotografie. Hranice jsou bohužel zavřené a normální přeshraniční pošta nefunguje.

Nebude pro tyto případy možnost odepsání předmětů, které by z těchto důvodů nemohli studenti plnit?

Jedná se o specifické skutečnosti týkající se uměleckých oborů (např. fotografů), na které bohužel nejsme schopni na univerzitní úrovni odpovědět. Doporučujeme obrátit se s těmi individuálními dotazy na příslušnou fakultu/ústav, popř. studijní oddělení příslušné součásti, kde jsou zkušení pracovníci, kteří vám budou umět poradit s uvedenými problémy.

Nebylo by možné mimořádně ukončit školní rok na SU 30. 9. 2020 a začít nový školní rok až od 1. 10. 2020, jak o tom uvažují třeba na Univerzitě Karlově?

S ohledem na nouzový stav a v návaznosti na § 6 odst. 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, v platném znění, se mění harmonogram akademického roku 2019/2020 takto:

  • zkušební období probíhající po období výuky v letním semestru se prodlužuje do 5. 7. 2020,
  • období prázdnin v letním semestru se zkracuje a bude probíhat od 6. 7. 2020 do 2. 8. 2020,
  • zkušební období probíhající po období prázdnin v letním semestru se prodlužuje a bude probíhat od 3. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

Plné znění I. Změny a doplnění Rozhodnutí rektora číslo 5/2019 o stanovení harmonogramu akademického roku 2019/2020 na Slezské univerzitě najdete v aktualitě Oddělení pro studijní a sociální záležitosti SU. 

Jaký postup bude zvolen pro studenty, kteří letos musí ukončit studium z důvodu maximální délky doby studia? Někteří z nich nemohou dokončit své závěrečné práce. Například z důvodů uzavření knihoven a dalších institucí, nemožnost pobývat „volně“ venku, a tak dokončit výzkumy, rozhovory, fotografie. Lze jim v tomto případě nabídnout nějakou formu mimořádného přerušení, aby mohli jít v září či později ke státní závěrečné zkoušce. Nebo by jim bylo mimořádně odpuštěny poplatky za překročení doby studia?

Ze strany MŠMT jsou připravovány úpravy legislativy včetně matriky studentů tak, aby nouzový stav nevedl k prodlužování studia a s tím spojené povinnosti hradit poplatky za studium. Počítá se s tím, že doba nouzového stavu v ČR nebude do doby studia započítána. Viz odpověď v části Poplatky za studium.