Aktuální opatření platná na součástech SU (souhrnně)

Aktualizováno 18. ledna 2021


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budovách Filozoficko-přírodovědecké fakulty najdete v této aktualitě FPF.


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Důležité informace k výuce v zimním semestru 2020/2021 pro všechny bakalářské i navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia a také zahraniční studenty uvádíme v této aktualitě OPF.

 

Fakulta veřejných politik v Opavě

Přehled aktuálně platných opatření a pravidel pro výuku a pohyb v budově Fakulty veřejných politik najdete v této aktualitě FVP.

Od středy 18. 11. 2020 děkan Fakulty veřejných politik umožňuje osobní přítomnosti studentů zdravotnických nelékařských studijních programů na klinické výuce v předmětech doporučených proděkankou pro nelékařské zdravotnické programy pro vybrané studijní programy. Více uvádíme v této aktualitě.

 

Matematický ústav v Opavě

Aktuální podmínky výuky od 7. prosince uvádíme v této aktualitě ústavu.

Informace k provozu Matematického ústavu jsou uvedeny zde.

Přijatá protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě dle Rozhodnutí ředitele č. 5/2020.

 

Fyzikální ústav v Opavě

Informace k provozu Fyzikálního ústavu a online výuce uvádíme v této aktualitě ústavu včetně zveřejněného Rozhodnutí ředitele č. 4/2020 o přijatých protiepidemických opatřeních na Fyzikálním ústavu.

 

Univerzitní knihovna SU v Opavě

Knihovna se nachází v nouzovém režimu bezkontaktních výpůjček a uzavřenou studovnou, viz lednová aktualita. Knihy je nutné si předem objednat. Návod jak na bezkontaktní výpůjčky najdete v této aktualitě knihovny.

Dále knihovna upravila výpůjční dobu: z technických důvodů bude až do odvolání výpůjční doba v pondělí a ve středu vždy jen do 17:30.

 

Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná

Od středy 4. 11. 2020 budou mít studenti OPF zase možnost půjčit si knihy z Univerzitní knihovny Karviná. Výdej knih bude probíhat vždy v pondělí až pátek v čase 9 – 12 hodin. Více se dočtete v této aktualitě.

Protiepidemická opatření na Slezské univerzitě

Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice v souvislosti s výskytem covid-19 a jejímu možnému vývoji a v návaznosti na doporučení náměstka ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. září 2020 rektor Slezské univerzity v Opavě zřídil koordinační radu pro sledování epidemické situace. Zároveň Rozhodnutím rektora číslo 20/2020 stanovil obecná protiepidemická pravidla pro pohyb a přítomnost zaměstnanců a studentů (včetně univerzity třetího věku) a přiměřeně i všech ostatních osob pohybujících se v prostorách univerzity a v jejích objektech.

Evidence přítomnosti

  • Pro usnadnění trasování osob, které přišly do kontaktu s pozitivně testovanou osobou bude průběžně zajišťována evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a bude vedena evidence studentů v rámci jednotlivých aktivit, jako jsou přednášky, semináře, práce v laboratoři a podobně, a evidence jiných osob v budovách univerzity

Kdo všechno protiepidemická opatření nařizuje, a která platí?

  • Primárně platí obecná opatření vydaná o zavedení protiepidemických opatření Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jinou relevantní autoritou, která se současně promítnou do opatření vydávaných vedoucími součástí
  • vedoucí součástí jsou s ohledem na specifické podmínky dané součásti v rámci své působnosti oprávněni rozhodnout o vydání přísnějších protiepidemických opatření nad rámec Rozhodnutí rektora č. 20/2020

Kde najdu další aktuální informace?

  • sledujte weby SU a součástí, na kterých budou vedoucí součástí zveřejňovat informace o provozních a hygienických opatřeních

Práce z domu zaměstnanců

Rektor doporučuje vedoucím součástí umožnit zaměstnancům výkon práce z domu (s výjimkou plnění úkolů, kde práci z domu nebo konkrétní úkoly vykonávat nelze) na základě stupně barevného značení - semaforu stanoveného MZ ČR, a to takto: